בחינות

לוח בחינות

לוח בחינות של החוג לחינוך וללימודי הוראה

מועדים מיוחדים

הגשת בקשות למועדים מיוחדים תתבצע דרך מערכת הטפסים המקוונת של וועדת ההוראה של בית הספר לחינוך בלבד.

להלן קישור לטופס המקוון של המועדים המיוחדים

   לתשומת ליבכם : בקשות אשר תגענה לוועדת ההוראה של הפקולטה למדעי הרוח לא תטופלנה.

מועדים מיוחדים קורסי סמסטר א'

בקשות לועדות הוראה ניתן להגיש בין התאריכים 19/04/17- 11/05/17 - יש להקפיד על כך.

בקשות שיוגשו לאחר מכן לא יטופלו!!!

המבחנים יתקיימו בשלושת התאריכים הבאים: 27.7.17 , 30.7.17 , 31.7.17.

 

מועדים מיוחדים קורסי סמסטר ב' / שנתיים

 

הגשת בקשות להיבחן במועד מיוחד בקורסים שהתקיימו בסמסטר ב' תשע"ז/קורסים שנתיים  תתבצענה דרך מערכת הטפסים המקוונת של ועדת ההוראה של בית הספר לחינוך בלבד. 

שימו לב: בקשות למועדים מיוחדים יידונו רק בתאריכים הנקובים בהודעה זו .

להלן ההנחיות התקפות למבחנים מיוחדים של קורסי סמסטר ב' וקורסים שנתיים

שנה"ל תשע"ז:

הבקשות יוגשו לוועדת ההוראה אך ורק בין התאריכים ה-14 באוגוסט עד ה-3 בספטמבר-  יש להקפיד על כך.

בהתאם לתקנון, ניתן להגיש בקשה עד שבוע מקבלת הציון במועד ב' ולא יאוחר מכן

גם אם המערכת פתוחה בתאריכים אחרים.

להלן קישור לטופס המקוון של המועדים המיוחדים

שימו לב: לתשומת ליבכם : בקשות אשר תגענה לוועדת ההוראה של הפקולטה למדעי הרוח לא תטופלנה.

 

המבחנים יתקיימו בשלושת התאריכים הבאים: 25.9.17 - 27.9.17.

תלמידים שיאושר להם מועד מיוחד יתעדכנו לגבי מועד הבחינה במזכירות החוג אצל מר שי חסון.

  לתשומת לבכם

  • בקשות הכוללות נימוקים רפואיים מצריכות אישור רפואי עדכני. הוועדה לא תתייחס לאישורי מחלה שאורכם פחות מ-4 ימים.

  • בקשות הכוללות אישורי מילואים מצריכות הצגת אישור שמ"פ. הוועדה לא תתחשב בצו מילואים.

  • תשובת הוועדה תחזור לכתובת הדואר האלקטרוני של האוניברסיטה (Mail Huji).

 

נוהל הגשת ערעור על ציון בבחינה

ניתן לערער על ציון בבחינה, במטלה אקדמית או בקורס

הערעור יוגש בכתב בתוך 72 שעות ממועד פרסום מחברת הבחינה, תוך פירוט הנימוקים להגשת הערעור.

  • את הערעור יש להגיש על טופס ערעור על ציון בבחינה , הטופס מגיע ישירות לרכז הבחינות מר שי חסון   אשר מעביר אותו למרצה הקורס.
  • בבירור הערעור, רשאי המרצה לבדוק מחדש את כל הבחינה. הציון שייקבע לאחר הבדיקה החוזרת, בין אם הוא נמוך או גבוה מהקודם, יהיה ציון הבחינה.
  • הציון המתוקן, או החלטתו המנומקת של המרצה לדחות את הערעור, יימסרו בתוך 3 ימי עבודה החל מהיום שלאחר המועד האחרון להגשת הערעורים. תשובתו של המרצה היא סופית. למעט במקרים של חריגה מנהלי האוניברסיטה, וטענות על אפליה, התנכלות או שיקולים פסולים או זרים במתן הציון
  • ביה"ס לחינוך רשאי להאריך את התקופות האמורות להגשת ערעור ולמתן תשובה על ערעור, ובלבד שהתשובה לערעור תינתן לכל המאוחר 48 שעות לפני המועד הבא של המבחן ובתנאי שלא ייפגעו זכויות התלמידים.