מבנה הלימודים

הלימודים במחלקה ללימודי הוראה משלבים התנסות בהוראה מודרכת עם קורסים בנושאי חינוך כלליים, באוריינות מחקר בחינוך והוראה ובפדגוגיה ומתודיקה.

הלימודים במחלקה נמשכים שנתיים ומתקיימים ברובם בימי לימוד מרוכזים – ראשון ו/או חמישי. במסלול למורים מכהנים קיימת האפשרות לסיים את הלימודים בשנה אחת, לפחות יומיים בשבוע, זאת במידה ויתאפשר לסטודנט לשבץ את כל הקורסים במסגרת תכנית הלימודים - בהתאם לאילוצי המערכת.

תכנית הלימודים מותאמת לדרישות המתווים בהכשרה להוראה של המועצה להשכלה גבוהה (מתווה אריאב) ומורכבת מארבעה חלקים:

לימודי חינוך

קורסים שמספקים ידע עיוני חשוב למורה המשכיל. כמו כן, הקורסים נותנים כלים תיאורטיים הנחוצים למורים במאה ה-21 יחד עם הזדמנות להיחשף לדרכי יישומם במעשה ההוראה.

קורסים

 • מחשבת החינוך (34312)
 • התפתחות והתבגרות (34371)
 • סוציולוגיה של החינוך (34283)
 • למידה והוראה – קורס וסדנא יישומית (34369 + 34370)
 • פיתוח הוראה עתירת חשיבה – קורס וסדנא יישומית (34367 + 34368)
 • קורסי בחירה

אוריינות מחקר בחינוך והוראה

קורסי אוריינות לפי אשכולות לימוד חושפים את תלמידי המחלקה לספרות מחקרית רלבנטית להוראת המקצועות השונים.

פדגוגיה ומתודיקה

קורסים ייחודיים לכל מקצוע ומקצוע העוסקים בהיבטים מעשיים ותיאורטיים של הוראת המקצוע.

הסדנה המתודית שמלווה את ההתנסות כוללת הכנה לקראת הוראה ורפלקציה בעקבותיה, משוב ושיחה אישית של הטיוטור עם הסטודנטים בעקבות צפייה בשיעוריהם, חשיפה לספרות מקצועית ולמחקר רלבנטי להוראה ולמקצוע ההוראה, היכרות עם נושאים בתכניות הלימוד של המקצוע, ועוד.

הסטודנטים יהיו מחויבים להשתתף בסדנה מתודית ובהתנסות מעשית גם בעת חופשת הסמסטר, אך יהיו פטורים מהוראה ומהשתתפות בסדנה בזמן חופשות ביה"ס שאינן חופפות את חופשות האוניברסיטה.

קורסים

 • סדנה מתודית בהוראת המקצוע
 • סדנה מתודית נוספת* – במקצוע ההוראה או במקצוע משיק
 • סמינריון דידקטי במקצוע ההוראה**

*במספר תחומים מתקיימות שתי סדנאות מתודיות באותו מקצוע, סדנא אחת בכל אחת משתי שנות לימוד. במקצועות נוספים סדנא מתודית נוספת היא במקצוע הוראה משיק, על פי הייעוץ במזכירות המחלקה.

**כתיבת עבודה סמינריונית

במהלך לימודי ההוראה על התלמידים לכתוב עבודה סמינריונית אחת במסגרת קורס סמינריון דידקטי במקצוע ההוראה בו שעתידים לקבל תעודת הוראה.

הסטודנטים יודרכו בכתיבת העבודה על ידי מורה/ת הסמינריון, ועליהם לפנות למורה/ת הסמינריון לצורך קבלת ההדרכה. ישנם שני ציונים בקורס סמינריון דידקטי:

1. ציון על השתתפות והגשת כל מטלות בקורס 
2. ציון על כתיבת עבודה סמינריונית

התנסות מעשית

ההתנסות היא הזדמנות ללמוד באופן בלתי אמצעי על עולם בית הספר והכיתה. ההתנסות המעשית מאפשרת לסטודנטים ללמוד על ידי עשייה בתמיכה וליווי של טיוטורים להוראה ומורים מאמנים.

קבלת תעודת הוראה מותנית ביום התנסות שבועי לאורך שתי שנות לימוד לתעודת ההוראה. במספר תחומים מתקיימת התנסות מעשית באותו מקצוע במשך שנתיים, התנסות אחת בכל אחת משתי שנות לימוד. במקצועות נוספים התנסות מעשית נוספת היא במקצוע הוראה משיק, על פי הייעוץ במזכירות המחלקה.

ההתנסות בבתי הספר מתקיימת באחד מבתי הספר בירושלים או בסביבתה. הסטודנטים נמצאים בוקר שלם בבית הספר מ-8.00-7.30 עד 13.30-13.00 (על פי הוראות מנחה הסדנה ובהתאם למערכת בית הספר). התלמידים יתבקשו להגיע בזמן - לא יתקבלו איחורים והיעדרויות לא מתואמות.

ההתנסות בבית הספר מלווה בסדנה מתודית בהדרכה של טיוטור - מורה חונך, שהוא איש סגל של המחלקה ללימודי הוראה.

ההתנסות כוללת הוראה עצמאית על בסיס שבועי של שעה או של שעתיים בכיתת תלמידים או בחלק ממנה. בנוסף להוראה הפרונטלית, הסטודנטים צופים בשיעורים של מורים מאמנים ומשתתפים מדי פעם בפעילויות חינוכיות שונות של בית הספר: ישיבות מורים, ימי הורים, טיולים וסיורים מחוץ לבית הספר, ימי ספורט, ימי זיכרון או מועדים, וכו' .במסגרת ההתנסות הסטודנטים מחויבים בהגשת דו"חות התנסות במהלך השנה.

במקרים אחדים הסטודנטים יתבקשו להתחיל את ההתנסות ו/או ההערכות להתנסות עוד לפני מועד תחילת שנת הלימודים האקדמית. שעות אלו יקוזזו מחובות הסטודנטים בסדנאות במהלך שנת הלימודים.

סטודנטים שהישגיהם בהתנסות לא ישביעו רצון, יחויבו בשעות התנסות נוספות במהלך שנת הלימודים או בשנה שלאחר מכן.

שימו לב

 • הציון על כתיבת עבודה סמינריונית הינו בהיקף 4 נ"ז שלא נכללים במכסת נ"ז לתעודה
 • לא תתאפשר זכאות לקבלת תעודת ההוראה ללא קבלת ציון בעבודה הסמינריונית
 • סטודנטים המכשירים את עצמם להוראת שני מקצועות יבחרו באיזה מקצוע הם מעוניינים לכתוב עבודה סמינריונית