תכנית לימודים

program

 

הנחיה לכתיבת תיזה במסגרת השלמה למחקר יכולה להעשות על-ידי מדריך המוסמך להדריך למוסמך או על-ידי מדריך המוסמך להדריך עבודות תיזה ועבודות דוקטורט.  

קורסים

  1. מועמד שכותב תיזה במסגרת השלמה למחקר, ולא למד קורסים מתודולוגיים בלימודיו הקודמים במוסדות אקדמיים אשר מקבילים בתוכנם לקורסים מספר 37212 (השלמה בטטיסטיקה) ו-37225 (השלמה במחקר), יתבקש להשלים קורסים אלה.
  2. לאחר השלמת הדרישה של קורסי ההשלמה המפורטים בסעיף מספר 1, יתבקש המועמד להשלים את אחד משלושה הקורסים הבאים: 34886 (המחקר האיכותני עקרונות ושיטות) או 37803 (סטטיסטיקה ושיטות מחקר לתלמידי חינוך) או 37965 (אתנוגרפיה בחינוך) בהתאם לנושא של עבודת התיזה שהוא מתכוון לעשות.
  3. קורס מלווה תיזה 34820.

הוועדה התחומית רשאית לבקש קורסים נוספים כחלק מההשלמות הנדרשות לקבלה לתואר שלישי בתיאום עם המדריך.

על המועמד לקבל ציון של 80 לפחות בכל אחד מהקורסים המפורטים בסעיפים 1 ו-2.

הרשמת התלמיד ללימודי דוקטורט תתאפשר רק לאחר השלמת החובות המפורטים למעלה וכתיבת עבודת תיזה בציון 90, והיא מותנית, כמובן, במציאת מנחה, שידריכו בעבודת הדוקטורט. החלטה להדרכה של עבודת הדוקטורט על-ידי מנחה שהדריך את כתיבת התיזה, תתקבל לאחר הערכה מחודשת של המנחה והסטודנט את תהליך העבודה המשותפת, בעקבות כתיבת התיזה ותהליך העבודה המשותפת במהלך ההנחיה.

סטודנטים שנושא התיזה שלהם הוא עיוני יהיו פטורים מקורסי הההשלמה המפורטים בסעיפים 1 ו-2. והיה אם ישנה הסטודנט את דעתו, ויהיה מעוניין בהמשך לכתוב עבודת דוקטורט שכוללת מחקר כמותי או איכותני, יהיה עליו להשלים קורסים אלה לפני ההרשמה ללימודי דוקטורט.