מסלול מחקרי (עם תזה)

מסלול מחקרי (עם תזה), מטרתו להרחיב ולהעמיק הידיעות בתחום הלימוידם ולפתח כישורים מחקריים.
היקף הלימודים במסלול זה הוא 15 שעות שנתיות (ש"ש), 30 נקודות זכות (נ"ז) החל לנרשמים חדשים משנה"ל תש"ף 2020

4 נ"ז (2 ש"ש) קורסי חובה במגמה
4 נ"ז (2 ש"ש) לימודי מחקר (מתודולוגיה)  
2 נ"ז (1 ש"ש) קורס מתקדם בשיטות מחקר לפי דרישת מנחה
20 נ"ז (10 ש"ש) קורסי בחירה מתוך המגמה, מתוכם 4 נ"ז מחוץ למגמה (רשות)
כתיבת עבודה סמינריונית בתוך המגמה
כתיבת עבודת גמר (עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי): על העבודה המחקרית להכיל מרכיב תיאורטי ומרכיב מחקרי.  

המחקר יכול להתבצע בכל אחת מהפרדיגמות המחקריות המקובלות - עיונית, כמותית, או איכותנית (בשילוב מתודות שונות).  מתכונת אידיאלית לעבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי היא מתכונת של מאמר המותקן לפרסום בכתב-עת אקדמי.

הצעת מחקר

את הצעת המחקר מגיש/ה התלמיד/ה לראש המגמה באמצעות מזכירות תלמידים. הצעה זו מועברת רק לאחר אישור וחתימה של המנחה על גבי השער של הצעת המחקר, ותועבר לעיונו של חברה איש סגל אחר במגמה לשם קריאה ומתן הערות להצעה ולאישורה. ההצעה תוחזר למזכירות למילוי טופס אישור הצעת מחקר ותישלח חזרה למנחה ולתלמיד. 

הצעת מחקר תכלול

 • שער (כולל אישור של המנחה על גבי השער)
 • תקציר (לא יותר מעמוד)
 • רקע תאורטי, סיכום תמציתי וראשוני של הידע המחקרי בתחום, כולל ביבליוגרפיה ראשונית. הצדקת עריכת המחקר – שאלת/שאלות המחקר ו\או השערות. .
 • שיטת ביצוע המחקר המתוכנן. 
 • שיטת עיבוד הנתונים הצפויה. 
 • לוח זמנים צפוי.
 • רשימה ביבליוגרפית קצרה ומסודרת. הרשימה תהיה כתובה באופן שיטתי בהתאם לאחד הפורמטים הביבליוגרפים המקובלים (למשל APA)

נוהל כתיבת עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי (תזה)

מטרת העבודה היא לאפשר לסטודנטים התנסות ראשונית בחשיבה מחקרית ובביצוע פרויקט מחקרי אמפירי או עיוני. 

היקף העבודה

 • אורך הצעת תזה – 8-10 עמודים ברווח כפול (כולל ביבליוגרפיה ראשונית). 
 • היקף התזה הכתובה (לא כולל לוחות, תרשימים, שקלוטים, נספחים וביבליוגרפיה) יהיה בין 6,000 ל 15,000 מילים. 
  העבודה (כולל הערות וביבליוגרפיה) תהיה בהיקף של 40 - 80 עמודים (ברווח כפול). תרשימים, תמונות, לוחות ונספחים טקסטואליים, הנדרשים בנושאים מסוימים, לא יובאו במניין עמודים זה. חריגות אפשריות יהיו באישורם של המנחה האישי וראש המגמה.
 • העבודה תיכתב בעברית. תלמידים המבקשים לכתוב את העבודה בשפה שאינה עברית יפנו לקבל את הסכמת המנחה.
  לפני הדפסת העבודה ומסירתה יש להקפיד על הפרטים הבאים:
  דף שער בעברית ובאנגלית :
  האוניברסיטה העברית בירושלים
  המגמה לחינוך יהודי 238
  עבודת סמינריונית בעלת אופי מחקרי - תזה מ.א.
  נושא העבודה
  מגיש/ה
  מס' זהות
  שם מנחה
  מוגש בחודש, שנה

תקציר בעברית ובאנגלית כדף נפרד מהעבודה. 
העבודה מוגשת למזכירות ב- 3 עותקים מודפסים ומשלוח קובץ Word/PDF.
העבודה תיקרא ע"י המנחה וע"י קורא נוסף, שייקבע ע"י הוועדה ללימודים מתקדמים.

סגירת התואר

עם קבלת הציון האחרון לתואר, על התלמיד/ה לפנות לרכזת מגמה כדי להתחיל את הליך סגירת התואר.

הציון הסופי בלימודי תואר מ.א, הוא ממוצע משוקלל של מספר מרכיבים על-פי מסלול הלימודים:
 50% ממוצע משוקלל של ציוני הקורסים
15% עבודה סמינריונית
35% עבודת הגמר
100% סה"כ