המגמה למנהל מדיניות ומנהיגות בחינוך

המגמה למנהל מדיניות ומנהיגות בחינוך מציעה תכנית לימודים עשירה ומגוונת המיועדת למתעתדים לשמש בתפקידי מנהיגות, ניהול ועיצוב מדיניות במערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית ולאלה המעוניינים לעסוק במחקר בתחום המדיניות, המנהיגות וההתנהגות הארגונית. הלימודים במגמה מכוונים לאפשר ללומדים התפתחות אישית וצמיחה פרופסיונאלית ולפתח בקרב הלומדים רגישות לשיקולים הרלוונטיים לקביעת מדיניות ולניהול מערכות וארגוני חינוך. מערך הקורסים המוצע מיועד לתת כלים לחשיבה ולהבנה של תהליכים החיוניים להובלת  ארגוני חינוך לפעולה אפקטיבית, יעילה, רגישה וצודקת מוסרית. 

תנאי קבלה וסדרי הרשמה

תנאי קבלה

ציונים

רשאים להגיש את מועמדותם ללימודי מוסמך בחוג לחינוך תלמידים שסיימו את לימודי התואר הראשון בציון 80 לפחות. תלמידים שטרם סיימו חובותיהם לתואר הראשון, בקשתם תדון לפי ממוצע ביניים של 80 לפחות. היות ומספר הנרשמים גדול ממספר התלמידים אותם ניתן לקבל, אין ציון הקבלה המינימאלי הנדרש מבטיח קבלה - הדבר תלוי במספר המועמדים ביחס למספר המקומות בכל מגמה.

קורסי השלמה

הסטודנטים יידרשו לקורס השלמה מס' 34213 "תיאוריות ותהליכים ארגוניים ויישומיהם בחינוך" (קורס שנתי), אלא אם למדו קורס זה במסגרת התואר הראשון. סטודנטים שלא למדו קורס בסטטיסטיקה וקורס בשיטות מחקר בתואר הראשון, יידרשו לקורסי השלמה

 • "השלמה בסטטיסטיקה ושיטות מחקר" מס' 37212 (קורס סמסטריאלי)
 • "השלמה במחקר בחינוך" מס' 37225 (קורס סמסטריאלי)

יש ללמוד את קורסי ההשלמה בשנה א, משום שהם תנאי מעבר לשנה ב'.

במכתב הקבלה יפורט לסטודנט אילו קורסי השלמה עליו לקחת על סמך גיליון הציונים מהתואר הראשון.

התחייבויות וימי לימודים

שני ימי לימודים, בימים שני ורביעי במשך שנתיים.
פירוט לגבי תכנית הלימודים בשנתון האוניברסיטה. יש לבחור "פקולטה: פקולטה למדעי הרוח" > "חוג: חינוך-מנהל מדיניות ומנהיגות בחינוך" > "מסלולים" יש לבחור: "מסלול מחקרי" או "מסלול לא מחקרי" > "תואר: תואר מוסמך".

ריאיון אישי

מועמדים שעומדים בתנאי הקבלה שצוינו לעיל ושיימצאו מתאימים מבחינת תיקם יוזמנו לריאיון אישי.

סדרי הרשמה

ברמה אוניברסיטאית

תלמידים שלמדו בארץ נרשמים במדור לרישום ולקבלת תלמידים של האוניברסיטה העברית באמצעות הרישום המקוון באתר האוניברסיטה העברית - יש לצרף מסמכים על פי הדרישות המופיעות באתר.

ברמת בית הספר לחינוך

באמצעות יצירת חשבון במערכת ההרשמה, מילוי פרטים וצירוף גיליון ציונים חתום בחותמת האוניברסיטה/המכללה בה למד, הכולל ממוצע לתואר בוגר ואישור זכאות לתואר בוגר.

לתשומת לבכם - לא יטופלו בקשותיהם של מועמדים שלא השלימו את שני הליכי ההרשמה ולא צירפו את כל המסמכים הנדרשים

מועמדים שלמדו את התואר בחו"ל

מועמדים שלמדו את התואר בחו"ל מתבקשים להירשם במדור רישום וקבלת תלמידים מחו"ל. ניתן לפנות ליועצים של מדור רישום וקבלה תלמידים מחו"ל למידע נוסף.

תאריכי הרשמה

19.1.2020 - 31.7.2020

מבנה הלימודים

הלימודים במגמה למנהל מדיניות ומנהיגות בחינוך לתואר מוסמך יתקיימו בשני מסלולים:

 • מוסמך במנהיגות בית ספרית
  מיועד לסטודנטים המעוניינים לעסוק בניהול פורמלי של בתי ספר
 • מוסמך במנהל ומדיניות של מערכות חינוך
  מיועד לאנשים המעוניינים לעסוק בניהול עמותות, בתחומי מנהל במשרד החינוך, בקביעת מדיניות ועוד

בכל אחד מהם יתקיימו הלימודים בשני מסלולים:

 • מסלול מחקרי
  מיועדים לתלמידים מצטיינים המעוניינים בכיוון העיוני והמחקרי. תלמידי המסלול המחקרי יזכו להנחיה ולהדרכה אישית במהלך כל תקופת לימודיהם, ישולבו במידת האפשר במחקרים הנעשים על ידי מורי המגמה, ויעשה מאמץ לשלבם בתפקידים של עוזרי הוראה ומחקר. 
 • מסלול לא מחקרי
  מיועדים לתלמידים הרוצים להרחיב את ידיעותיהם וכישוריהם לקראת השתלבותם בעשייה בשדה החינוכי.

פירוט תכנית לימודים

פירוט לגבי תכנית הלימודים בשנתון האוניברסיטה.
יש לבחור "פקולטה: פקולטה למדעי הרוח" > "חוג: חינוך-מנהל מדיניות ומנהיגות בחינוך" > "מסלולים" יש לבחור: "מסלול מחקרי" או "מסלול לא מחקרי" > "תואר: תואר מוסמך".

ריכוז נקודות זכות לסטודנטים המתחילים בשנה"ל תש"ף

מוסמך במנהיגות בית ספרית

ש"ש שעות שבועיות
נ"ז נקודות זכות
מסלול מחקרי (עם תיזה) מסלול לא מחקרי (ללא תיזה)
קורסי מחקר 3 ש"ש* – 6 נ"ז* 2 ש"ש – 4 נ"ז
קורסי מלווה תיזה 1 ש"ש – 2 נ"ז -
קורסי חובה במגמה 7 ש"ש - 14 נ"ז  7 ש"ש - 14 נ"ז
קורסי בחירה במגמה 5 ש"ש - 10 נ"ז 11 ש"ש - 22 נ"ז
עבודות סמינריוניות עבודה אחת במגמה שתי עבודות: לפחות אחת במגמה
סה"כ שעות/נקודות 16 ש"ש – 32 נ"ז 20 ש"ש – 40 נ"ז

מוסמך במנהל ומדיניות של מערכות חינוך

ש"ש שעות שבועיות
נ"ז נקודות זכות
מסלול מחקרי (עם תיזה) מסלול לא מחקרי (ללא תיזה)
קורסי מחקר 3 ש"ש* – 6 נ"ז* 2 ש"ש – 4 נ"ז
קורסי מלווה תיזה 1 ש"ש – 2 נ"ז -
קורסי חובה במגמה 7 ש"ש - 14 נ"ז  7 ש"ש - 14 נ"ז
קורסי בחירה במגמה 5 ש"ש - 10 נ"ז 9 ש"ש - 18 נ"ז
קורסי בחירה מחוץ לחוג או בחוג לחינוך - 2 ש"ש – 4 נ"ז
עבודות סמינריוניות עבודה אחת במגמה שתי עבודות: לפחות אחת במגמה
סה"כ שעות/נקודות 16 ש"ש – 32 נ"ז 20 ש"ש – 40 נ"ז

 

מחקר במגמה

במגמה מתקיימת עשייה מחקרית ענפה במגוון הנושאים הבאים

 • יזמות חינוכית 
 • מנהיגות 
 • ביזור וניהול עצמי 
 • מדיניות חינוך 
 • תכנון חינוך 
 • בחירה בחינוך 
 • שינוי בארגוני חינוך 
 • אתיקה בניהול בית הספר
 • רשתות ארגוניות 
 • הדרכה ופיתוח כוח אדם 

לפירוט נושאי המחקר ומנחים אפשריים במגמה: פרופ' אדם ניר וד"ר אורי איל.

טפסים שימושיים לסטודנטים

צור קשר

רכזת המגמה - אילנה מוס
hug_237@savion.huji.ac.il 
טלפון: 02-5881293

ראש המגמה: ד"ר אורי איל

רשימת סגל אקדמי