דוקטורט

כללי

לימודי המחקר הם לימודים, שבמרכזם עבודת המחקר שנכתבת בהנחיית מנחה. במשך לימודיו נדרש תלמיד המחקר ללמוד קורסים בהיקף של 12 נ"ז לפחות בהתאם למתבקש מתכנית המחקר הספציפית, ואולם רוב הזמן מוקדש לתכנון, ביצוע וכתיבת עבודת המחקר. על הדוקטורנט לעבור משלב א' לשלב ב' לא יאוחר מ-18 חודשים מאז הקבלה לשלב א'. משך תקופת הלימודים עד הגשת עבודת הדוקטורט הינו 5 שנים מאז הקבלה לשלב א'. כעבור 12 חודשים מאז הקבלה לשלב א' מתבקש/ת הדוקטורנט לידע את הוועדה התחומית מתי בכוונתו/ה להגיש את ההצעה ולהתחיל בתהליך של כינון וועדה מלווה. יש לקחת בחשבון שתהליך כינון וועדה מלווה ועד אישור ההצעה גם הוא לוקח זמן. עדכון הוועדה יהיה בתיאום עם המנחה וחתום על-ידי המנחה.

תנאי קבלה

 1. לימודי המחקר מיועדים לתלמידים שסיימו את לימודי התואר השני עם עבודת גמר בציונים האלה: עבודת הגמר בציון 90 לפחות, ממוצע ציונים לתואר שני בציון 90 לפחות, ציון בחינת גמר (במקום שיש) בציון 85 לפחות. מקרים מיוחדים ידונו בנפרד.
 2. מציאת מנחה לעבודת המחקר: רשימת המנחים לעבודת דוקטורט. מנחים שיכולים להנחות כתיבת עבודת דוקטורט עם מנחה נוסף, בעל/ת זכות הדרכהב, נמצאים ברשימת מנחים היכולים להנחות לתיזה.
 3. עמידה בפני ועדת קבלה. לאחר שהגיש את הטפסים הנדרשים ע"י הרשות לתלמידי מחקר כולל מסמך המתאר את תכנית המחקר. הקבלה לשלב א' ברשות לתלמידי מחקר מותנית באישור קבלה של המועמד/ת על ידי הוועדה התחומית. בפגישה של הוועדה התחומית עם המועמד/ת יבחנו חברי הוועדה את מידת המוכנות של המועמד/ת ללימודי דוקטורט, ויעריכו האם תוך שנה וחצי יצליח המועמד לסיים את התהליך של מעבר לשלב ב' (לאחר כינון הוועדה המלווה ואישור הצעה על ידי הוועדה המלווה). לצורך כך, ינסו חברי הוועדה להתרשם ממידת ההיכרות של המועמד/ת עם עולם המחקר בתחום המחקר המוצע, האם שאלת המחקר ברורה וממוקדת, והאם יש תכנית כללית לביצוע המחקר. 
  על המועמד/ת להגיש לוועדת הקבלה מסמך באורך של כשני עמודים המהווה קדם הצעה. המסמך צריך להתייחס לנאמר לעייל ולכלול באופן מפורש את מטרת המחקר, העיגון התיאורטי של שאלת המחקר, הרציונל לביצוע המחקר, אוכלוסיית המחקר (או החומר הנחקר), שיטת המחקר, תכנית עבודה ראשונית ותרומה מדעית פוטנציאלית. מסמך זה הוא הבסיס להצעת המחקר שתוגש לוועדה המלווה בשביל המעבר לשלב ב'. מיקוד המועמד/ת בכתיבת מסמך זה אמורה לסייע לו/לה לגבש את הצעת המחקר תוך שנה. המסמך המוגש לוועדה התחומית צריך להיות בתיאום מלא עם המנחה, מאושר על ידי המנחה  וחתום על ידי המנחה (אישור של המנח/המנחים על התקציר). אישור קדם ההצעה יעשה על ידי הוועדה התחומית. יש לציין שהמעבר משלב א' לשלב ב' (הגשת ההצעה) יכול להיעשות מהר, כך שאם התלמיד מוכן לפני תום הזמן (שנה וחצי) מאז תחילת שלב א' ועד הדרישה לעבור לשלב ב', אין שום מניעה להגיש את ההצעה ולעבור לשלב ב'. הגדרת מבנה המסמך ותוכנו נקבעה על ידי הוועדה התחומית של בית הספר לחינוך.
  הוועדה התחומית תתכנס שלוש פעמים בשנה, בהתאם למועדי הקבלה הקבועים ברשות לתלמידי מחקר, ולקראת סוף סמסטר ב'. במקרים מיוחדים ניתן יהיה לכנס את הוועדה באופן מיוחד.

וועדת חריגים

מועמדים שציוניהם אינם עומדים בתנאי הסף, אולם לא רחוקים מהם, יגישו לוועדה התחומית  מכתב מהמדריך בו ינומק מדוע המדריך מעוניין לקבל את המועמד. במקרה בו החריגה מתנאי הסף מתייחסת לממוצע הקורסים של התואר השני, מתבקש המועמד והמדריך להציע תכנית השלמות של קורסים מתוכנית הלימודים של תואר שני. המועמד  יצטרך להשלים את תכנית ההשלמות בציון ממוצע של 90, וציון מינימאלי של  85 בכל אחד  מהקורסים. תכנית זו צריכה לקבל את אישורה של הוועדה התחומית. לאחר אישורה של תכנית ההשלמות תוכל הועדה להמליץ בפני הרשות לתלמידי מחקר לקבלו ללימודים במעמד של 'מתמחה למחקר'. לאחר השלמת הלימודים של תכנית ההשלמות ועמידה בתנאים שפורטו למעלה, יוכל התלמיד להגיש בקשה להירשם ללימודי דוקטורט.

במקרים בהם החריגה מתנאי הסף מתייחסת לציון של עבודת הגמר, יתבקש המועמד לכתוב מסמך עיוני שיהווה הרחבה של הפן התיאורטי של קדם ההצעה. לאחר אישורו של מסמך זה על ידי הוועדה התחומית יוכל התלמיד להגיש בקשה להירשם ללימודי דוקטורט.

תהליך קבלת תלמידים שאין להם תואר ראשון או תואר שני בחינוך

תלמידים שאין להם תואר ראשון או תואר שני בחינוך (אך סיימו תואר שני הכולל תיזה בתחום אחר)מתבקשים לפנות לוועדה התחומית לפני הגשת הבקשה לרשות לתלמידי מחקר להרשמה כתלמידי דוקטורט. על סמך תוכניות הלימודים הקודמות של הסטודנט, ובהתחשב בנושא אותו הסטודנט רוצה לחקור, תחליט הוועדה התחומית יחד עם המנחה האם נדרשים קורסי השלמה מעבר למכסת הנ"זים, אשר יושלמו תוך כדי הלימודים לדוקטורט. יש לצרף את רשימת הקורסים האלה עם הגשת הבקשה לרשות לתלמידי מחקר להירשם ללימודי דוקטורט.

המדריך או הוועדה התחומית רשאים להמליץ על לימודי השלמה הנדרשים לפני רישום לשלב א', אם נראה כי לא יתכן שהסטודנט יוכל לכתוב את הצעת המחקר לפני שהשלים את תוכנית ההשלמה. במקרים אלה הוועדה התחומית תמליץ לרשות לקבל את המועמד כמתמחה למחקר. לאחר השלמת הקורסים הנדרשים יוכל המועמד להגיש מועמדות לרישום לשלב א של הדוקטורט.

מומלץ מאוד להתייעץ עם הוועדה התחומית עד כמה שניתן מוקדם כדי להתוות את המבנה המתאים ביותר כבר בתחילת התהליך.

תלמידים במעמד השלמה למחקר

סטודנטים שלא כתבו עבודת תיזה במהלך התואר השני מחויבים לעשות השלמה של עבודת התיזה. לפני ההרשמה למשלים למחקר במזכירות בית הספר, המדריך והסטודנט יתייעצו עם הוועדה התחומית לגבי צורך בקורסי השלמה נוספים בהתאם לרקע הלימודי של הסטודנט ותחום המחקר העתידי בלימודי הדוקטורט. בצורה כזו קורסים אלה יוכלו להיות מושלמים במהלך כתיבת עבודת התיזה ולא יגררו עיכובים נוספים במעבר ללימודי דוקטורט. לפרטים נוספים, נא לקרוא את המידע על השלמה למחקר באתר של ביה"ס לחינוך.

מנחים לעבודת דוקטורט

רשאים להדריך דוקטורט חברי סגל אקדמי במסלול הרגיל מדרגת מרצה ומעלה. חברי סגל שאינם בדרגת מרצה בכיר ידריכו בשיתוף עם מדריך נוסף שהוא איש סגל קבוע במסלול הרגיל באוניברסיטה העברית. אנשי סגל של האוניברסיטה העברית במסלול הנלווה (ולא מורים מן החוץ) עשויים לקבל אישור אד-הוק להדרכה בלוויית איש סגל רגיל בעל זכות הדרכה, בכפוף לאישור הדיקן ויו"ר הרשות לתלמידי מחקר. הדרכה על ידי חבר סגל שהוא אמריטוס צריכה אישור של מנהל בית הספר לחינוך. רשימת המנחים לעבודת דוקטורט.

 1. חברי סגל צעירים במסלול הרגיל בדרגת מרצה (אשר מדריכים יחד עם חבר סגל בכיר מהמסלול הרגיל) לא ידריכו יותר מסטודנט אחד בו-זמנית בשלב א'. חבר/ת סגל צעיר יוכל לקבל סטודנט שני להדרכה רק לאחר שהסטודנט הראשון שבהדרכתו עבר לשלב ב'.
 2. ככלל, על פי תקנון הרשות לתלמידי מחקר, איש סגל במסלול הרגיל לא יכול להנחות יותר מ-5 דוקטורנטים במקביל. החרגה מנוהל זה תעשה אל מול הרשות לתלמידי מחקר.

הרשמה

לאחר מציאת מנחה, יש להגיש מועמדות ללימודים ברשות לתלמידי מחקר.

לאחר בדיקת המסמכים, יידרש המועמד לעמוד בפני ועדת קבלה.

ועדת תלמידי המחקר של בית הספר לחינוך, תקיים ועדות קבלה שלוש פעמים בשנה, לפני תחילת כל סמסטר ולקראת סוף סמסטר ב'. במקרים מיוחדים ניתן יהיה לכנס את הוועדה באופן מיוחד.

שכר לימוד וטופס לימודים

שכר הלימוד לתלמידי מחקר הוא 40% משכר הלימוד בשנה הראשונה ובשנה השנייה ללימודיהם ו-10% משכר הלימוד בכל אחת מהשנים שלאחר מכן.

על התלמידים להגיש, מדי שנה, טופס לימודים לרשות לתלמידי מחקר.

דרישות לימודים וכנס דוקטורנטים

 1. כל דוקטורנט במהלך לימודיו/ה בשלב א' צריך/ה להשתתף בקורס מלווה לתלמידי דוקטורט שניתן בבית הספר לחינוך. ("סדנת הכנה לקראת לימודי תואר שלישי", מספר קורס: 37888). דרישה זו הינה דרישה פנימית של בית הספר לחינוך ואכיפתה באחריות בית הספר לחינוך.
 2. כל דוקטורנט במהלך לימודיו/ה יצטרך/תצטרך להציג את עבודתו/ה פעמיים: הצגה אחת במסגרת קורס מספר 37888 סביב מועד הגשת הצעת המחקר, והצגה שנייה בסוף תקופת איסוף הנתונים לקראת סיכום העבודה. המנחים מתבקשים להגיע להצגות אלה . דרישה זו הינה דרישה פנימית של בית הספר לחינוך ואכיפתה באחריות בית הספר לחינוך.

דוקטורט במתכונת אסופה

יש להגיש את האסופה על פי הכללים המפורטים בתקנון הרשות לתלמידי מחקר. על-פי דרישת בית הספר לחינוך, לפחות מאמר אחד צריך להיות מאמר שהתקבל לפרסום  בכתב עת מדעי.

פרטים נוספים

לפרטים נוספים, נא לפנות לרכזת ועדת הדוקטורנטים של בית הספר לחינוך, גב' ססקייה דה-האן או לרשות לתלמידי מחקר.