דוקטורט

כללי

לימודי המחקר הם לימודים, שבמרכזם עבודת המחקר שנכתבת בהנחיית מנחה. במשך לימודיו נדרש תלמיד המחקר ללמוד קורסים בהיקף של 12 נ"ז לפחות בהתאם למתבקש מתכנית המחקר הספציפית, ואולם רוב הזמן מוקדש לתכנון, ביצוע וכתיבת עבודת המחקר. הזמן המוקצב לשלב הביסוס התיאורטי של המחקר והתכנון של מערך המחקר (שלב א') הוא עד 18 חודשים. בסיום שלב א' מוגשת הצעת מחקר שקיבלה את אישור המנחה וכן אישור הוועדה האקדמית המלווה. לשלב הביצוע של המחקר (על פי הצעת המחקר) ולכתיבה המסכמת של עבודת המחקר (שלב ב'), מוקצבות שלוש וחצי שנים נוספות, בסך הכול חמש שנים, ולכל היותר שנה נוספת מעבר לכך.

תנאי קבלה

1. לימודי המחקר מיועדים לתלמידים שסיימו את לימודי התואר השני עם עבודת גמר בציונים האלה: עבודת הגמר בציון 90 לפחות, ממוצע ציונים לתואר שני בציון 90 לפחות, ציון בחינת גמר (במקום שיש) בציון 85 לפחות. מקרים מיוחדים ידונו בנפרד 
2. מציאת מנחה לעבודת המחקר: רשימת המנחים לעבודת דוקטורט, ברשימת מנחים היכולים להנחות לתיזה נמצאים גם מנחים שיכולים להנחות כתיבת עבודת דוקטורט עם מנחה נוסף, בעל/ת זכות הדרכה
3. עמידה בפני ועדת קבלה. על הסטודנט להופיע בפני וועדת קבלה לאחר שהגיש תקציר ("הצעת קדם") (כחלק מתהליך ההרשמה ברשות לתלמידי מחקרבאורך של שני עמודים ואישור של המנח/המנחים על התקצירהתקציר כולל את נושא המחקר, מטרת המחקר, תיאור קצר של העיגון התיאורטי של המחקר (רציונל המחקר) אוכלוסיית המחקר (או הטקסטים הנחקרים), שיטת המחקר, תכנית עבודה ראשונית ותרומה מדעית פוטנציאלית. המסמך צריך להיות בתיאום מלא עם המדריך, מאושר על ידי המדריך  וחתום על ידו. הדיון בוועדת הקבלה יסוב סביב מסמך זה.

וועדת חריגים

מקרים גבוליים אשר אינם עומדים בקריטריונים שנקבעו כתנאי מקדים להרשמה ללימודי דוקטורט יכולים להיות נידונים בוועדת חריגים. 

על הפונים לוועדת חריגים להמציא (בנוסף לכל החומרים הרגילים שיש להמציא בהרשמה לדוקטורט) מכתב המנמק את הפנייה לוועדת חריגים, וכן מכתב נוסף מהמנחה העתידי שבו יסביר המנחה מדוע לדעתו המועמד מתאים ללימודי המשך. הוועדה רשאית להזמין את המועמד לפגישה עם חבריה, ו/או לבקש חומרים נוספים לפי שיקול דעתה.

תלמידים במעמד השלמה למחקר

תלמידים שסיימו מסלול של לימודי מוסמך ללא עבודת גמר, אינם יכולים להירשם כתלמידי מחקר בבית הספר לחינוך. לתלמידים כאלה, העומדים בקריטריון ציוני הקורסים, קיימת אפשרות להירשם למעמד של "תלמיד השלמה למחקר", זאת לאחר שמצאו מנחה לעבודת הגמר ועמדו בפני ועדת קבלה. רק לאחר השלמת עבודת הגמר בציון הסף הנדרש, יוכלו להגיש מועמדות ללימודי המחקר. לפרטים נוספים, נא לקרוא את המידע על השלמה למחקר באתר של ביה"ס לחינוך.

מנחים לעבודת דוקטורט

רשאים להדריך דוקטורט חברי סגל אקדמי במסלול הרגיל מדרגת מרצה ומעלה. חברי סגל שאינם בדרגת מרצה בכיר ידריכו בשיתוף עם מדריך נוסף שהוא איש סגל קבוע במסלול הרגיל באוניברסיטה העברית. אנשי סגל של האוניברסיטה העברית מחוץ לסגל הרגיל ומומחים חיצוניים עשויים לקבל אישור אד-הוק להדרכה בלוויית איש סגל רגיל בעל זכות הדרכה.

הרשמה

לאחר מציאת מנחה, יש להגיש מועמדות ללימודים ברשות לתלמידי מחקר.

לאחר בדיקת המסמכים, יידרש המועמד לעמוד בפני ועדת קבלה.

ועדת תלמידי המחקר של בית הספר לחינוך, תקיים ועדות קבלה שלוש פעמים בשנה, לפני תחילת כל סמסטר ולקראת סוף סמסטר ב'. במקרים מיוחדים ניתן יהיה לכנס את הוועדה באופן מיוחד.

שכר לימוד וטופס לימודים

שכר הלימוד לתלמידי מחקר הוא 40% משכר הלימוד בשנה הראשונה ובשנה השנייה ללימודיהם ו-10% משכר הלימוד בכל אחת מהשנים שלאחר מכן.

על התלמידים להגיש, מדי שנה, טופס לימודים לרשות לתלמידי מחקר.

קורס חובה

כל דוקטורנט במהלך לימודיו/ה בשלב א' צריך/כה להשתתף בקורס מלווה לתלמידי דוקטורט שניתן בבית הספר לחינוך. מדובר בקורס "סדנת הכנה לקראת לימודי תואר שלישי" (37888).

כנס דוקטורנטים

כל דוקטורנט במהלך לימודיו/ה יצטרך/תצטרך להציג את עבודתו/ה פעמיים בכנס דוקטורנטים: הצגה אחת סביב מועד הגשת הצעת המחקר, והצגה שנייה בסוף תקופת איסוף הנתונים לקראת סיכום העבודה. המנחים מתבקשים להגיע לכנסי הדוקטורנטים בהם מציגים תלמידיהם.

פרטים נוספים

לפרטים נוספים, נא לפנות לרכזת ועדת הדוקטורנטים של בית הספר לחינוך, גב' ססקייה דה-האן או לרשות לתלמידי מחקר.