"שני ממדים רדיקליים-הומניסטיים בקיומו של ביה"ס הציבורי"