השתלמויות לפיתוח מקצועי של אנשי חינוך ועובדי הוראה

מטרת הפיתוח המקצועי של עובדי הוראה היא לפתח בקרב עובדי הוראה התמחות בלמידה רפלקטיבית וחשיבה מחקרית וביקורתית ברמה גבוהה ובהקשרים לתהליכי הלמידה, ההוראה והיישום בבית הספר. 

התפיסה שעמדה בשנים האחרונות מאחורי הרציונל של פיתוח מקצועי לדרגות 7-9, אשר התמקדה בקשר שבין האקדמיה לשדה ולוותה בליווי אישי, הופכת כיום להיות חלק מרציונל לפיתוח מקצועי גם של דרגים נוספים ועובדי הוראה בכלל.

החל משנת תשע"ט לא חלה הבחנה בדרגות עובד ההוראה הלומד.

התכניות המוצעות יהיו בנויות על מסלולים בני 60/30 שעות אקדמיות. 

התכניות המוצעות לשנת הלימודים תש"פ, הנבנות בימים אלו יוצעו כתכנית "ייחודיות" לפיתוח מקצועי, כפופות לאישור משרד החינוך.

בין התכניות המוצעות בתש"פ

*התכניות המוצעות יהיו כפופות לאישור משרד החינוך, תלויות במספר המשתתפים ויהיו נתונות לשינויים.

 

קורס הכשרת מטפלים התנהגותיים

גישור

קורס הנחיית קבוצות

אתיקה, ילדים ומה שביניהם

גם אנחנו יכולים לעזור?

המוח ה"רגיש"

פעילות הרגשות במוח ועולמנו הרגשי 
פיתוח יוזמות ותכניות חינוכיות 
תשע"ט 2018/19

מטרות התכנית

יצירת "קהילת למידה מקצועית" (P.L.C) שתאפשר לפתח בקרב עובדי הוראה התמחות בלמידה רפלקטיבית וחשיבה יצירתית וביקורתית בנושא "פעילות הרגשות במוח ועולמנו הרגשי". סביב ציר זה, ייבנה הידע האקדמי הדרוש לפיתוח תובנות אודות הקשר שבין יכולת הכלה וביטוי רגשי, לבין פעילות מוחית תקינה, בריאות פיזית ונפשית ותחושת Well-Being בחיינו, כמצע להטמעתן של תכניות חינוכיות המותאמות לצרכי התלמידים והקהילה. התכנית תעסוק במגוון מתודות לפיתוח ולהטמעה של תכניות חינוכיות, תוך תהליכי תיעוד, ניתוח ורפלקציה אישית. התכנית תטפח את מומחיות עובד ההוראה ותביא להעצמתו הפרופסיונאלית, כך שישלוט במכלול תפקודיו ברמה גבוהה, תוך יכולת הסתגלות והתאמה מרבית לשינויים התכופים והשפעה ותרומה מיטבית לסביבת תפקודו.

קהל היעד

התכנית מיועדת לעובדי הוראה (יועצים חינוכיים, עו"ה בחינוך המיוחד ומורים המתעניינים בתחום), במסגרת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה", הנדרשים לעבור תכניות ייחודיות במוסדות אקדמיים.

מבנה התכנית

תהליך דו- שנתי, אקדמי ומעשי, הכולל  התעמקות בנושא פעילות הרגשות במוח ועולמנו הרגשי ופיתוח תכניות חינוכיות בהלימה לתכנים הנלמדים.

מתכני התכנית

שפת המוח - מהו רגש? מהי תקשורת? לידתו של המוח האנושי, אנטומיה – מבנים ותפקידים, הצגת המערכת הלימבית והאונות הפרונטאליות. מוח ולמידה: כיצד מתרחשת למידה במוח? האם היכולת ללמוד כרוכה בקיום של תודעה? מהי למידה רגשית? האם וכיצד ניתן לשנות למידה במוח? ניתוק והדחקת רגשות, הקשר בין בריאות פיזית, פעילות מוחית תקינה ובריאות פיזית ונפשית, כלים לפיתוח רעיונות ותכניות בשדה החינוך.

דרישות התכנית

 • נוכחות חובה בשיעורים (מעל 20% היעדרות ההשתתפות בקורס לא תוכר)
 • עמידה במטלות התכנית:
  • השתתפות פעילה באתר מלווה קורס במסגרת סדנאות התנסות רפלקטיביות
  • עבודת רפרט: תכנון וביצוע של תכנית חינוכית, קבלת/מתן משוב והערכת עמיתים

* מעבר לשנה ב' מותנה בהערכת ביניים בתום שנה א'.
* אלו המעוניינים להמשיך לשנה ב' צריכים גם למלא את טופס ההרשמה, ואולם הם אינם נדרשים בתשלום דמי הרשמה.

דמי הרשמה/שכר לימוד/עלויות נוספות

דמי הרשמה: דמי הרשמה וטיפול בסך 150 ₪.
שכר לימוד: ההשתלמות מתוקצבת על ידי משרד החינוך.
עלויות נוספות: שימוש בחניון האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים - 80 ₪ לכל השנה. המעוניינים לחנות בקמפוס נדרשים להסדיר זאת טרם פתיחת הקורס

הרשמה

יש למלא את טופס ההרשמה ולהחזירו במייל או בפקס
טופס הרשמה - המוח הרגיש - תשע"ט

הכרה לגמול השתלמות פיתוח מקצועי ב"אופק חדש" וכן מימון קרנות השתלמות- בהתאם להנחיות משרד החינוך.

מידע נוסף על מדיניות משרד החינוך בנושא אופק חדש נמצא באתר משרד החינוך.

 היקף ההשתלמות: הכשרה אוניברסיטאית בת 120 שעות במשך שנתיים. בכל שנה: 40 שעות למידה+ 10 שעות ליווי והנחיה+ 10 שעות תכנון, פיתוח והטמעה.
 מועד פתיחת שנת ההשתלמויות: אוקטובר-נובמבר 2018
 ימים ושעות: ימי ג', 19:45-16:30, 4 שעות אקדמיות בכל מפגש
 מקום ההשתלמות: בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים 

תכנית התקשרו"ת גן

התקשרו"ת-גן ללמידה רגשית-חברתית והתערבות מוקדמת בבעיות התנהגות
תכנית ייחודית לעובדי הוראה בחינוך הקדם יסודי
תשע"ט 2018/19


מטרות התכנית

 • ליצור "קהילת למידה מקצועית" (P.L.C) שתאפשר לפתח בקרב גננות התמחות בלמידה רפלקטיבית, במסגרת הפיתוח המקצועי בידע אקדמי ובפרקטיקה של תכנית "התקשרו"ת-גן ללמידה רגשית-חברתית והתערבות מוקדמת בבעיות התנהגות".
 • לעורר מוטיבציה והעצמה פרופסיונאלית של גננות עד לכדי פרואקטיביות יזמית ומחוללת שינויים.
 • לתכנן, לפתח, ליזום וליישם תכנית אופרטיבית להטמעת התפיסה בגני הילדים, בשיתוף פעולה עם הצוות, תוך ליווי והדרכה בניתוח מקרים ובפתרון בעיות שעולות במהלך הטמעת התכנית.
 • להעמיק את הידע התיאורטי והפרקטי בעבודה משותפת עם הורים, תוך התנסות מעשית וחקר הפרקטיקה.

קהל היעד של התכנית

התכנית מיועדת לגננות/נים, במסגרת "אופק חדש", הנדרשים לעבור תכניות ייחודיות במוסדות אקדמיים.

תכני התכנית

 • לימודים עיוניים של תכנית התקשרו"ת-גן ללמידה רגשית-חברתית והתערבות מוקדמת בבעיות התנהגות.
 • מתודות לתכנון, לפיתוח ולהטמעה של תכנית אופרטיבית בהלימה לתכנים העיוניים של תכנית ההתקשרו"ת-גן, תוך תהליכי תיעוד, ניתוח נתונים ורפלקציה אישית.

דרישות התכנית

 • נוכחות סדירה בשיעורים (מעל 20% היעדרות ההשתתפות בקורס לא תוכר)
 • ניהול תלקיט תיעוד רפלקטיבי של יישום הלמידה בגן, באמצעות אתר מלווה קורס (במערכת Moodle-Huji)
 • הצגה במליאה של תהליך הטמעת התכנית בגן והשפעתה
 • הגשת מטלה מסכמת בכתב בכל שנה:
  שנה א' - תיאור מפורט ומובנה של: תכנית עבודה אופרטיבית; תיעוד רפלקטיבי; ניתוח ממצאים; הסקת מסקנות וקבלת החלטות לתכנון מחדש כתהליך המקדם את ילדי הגן והוריהם.
  שנה ב' - תיאור מפורט ומובנה של: בניית תכנית התערבות מבוססת מחקר של שנה א', כולל גיבוש כלים ע"י הגננות, בהתאם לכלים שנחשפו אליהם ובהלימה לידע הפרקטי שצברו; הטמעת תכנית מחודשת בגן, תוך הרחבת מעגל השיתופיות, כמודל לעבודה מיטבית במערכת החינוך בכלל, ובגיל הרך בפרט.


דמי הרשמה/שכר לימוד/עלויות נוספות

דמי הרשמה: דמי הרשמה וטיפול בסך 150 ₪.
שכר לימוד: ההשתלמות מתוקצבת על ידי משרד החינוך.
עלויות נוספות: שימוש בחניון האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים - 80 ₪ לכל השנה. המעוניינים לחנות בקמפוס נדרשים להסדיר זאת טרם פתיחת הקורס

הרשמה

יש למלא את טופס ההרשמה ולהחזירו במייל או בפקס
טופס הרשמה – התקשרו"ת גן - תשע"ט

הכרה לגמול השתלמות פיתוח מקצועי ב"אופק חדש" וכן מימון קרנות השתלמות- בהתאם להנחיות משרד החינוך.

 היקף ההשתלמות: הכשרה אוניברסיטאית בת 120 שעות במשך שנתיים (בכל שנה: 40 שעות למידה+ 10 שעות ליווי והנחיה+ 10 שעות כתיבת עבודה)
 מועד פתיחת שנת ההשתלמויות: אוקטובר-נובמבר  2018
 ימים ושעות בירושלים: ימי ג', 19:45-16:30, 4 שעות אקדמיות בכל מפגש
 מקום ההשתלמות: מרכ"ז פסג"ה, מה"ד ירושלים, רח' נרקיס. מפגש אחד יתקיים בבית הספר לחינוך בהר הצופים בירושלים
 שימו לב: התכנית תתקיים גם בשלוחות נוספות בארץ, בימים שיקבעו בהמשך. בין השאר בחדרה, בבאר שבע ויתכן שבתל אביב

התכנית פותחה על-ידי פרופ' יואל אליצור מבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית יחד עם פסיכולוגים חינוכיים ממטה אגף פסיכולוגיה שהוכשרו להיות מנחי התקשרו"ת בכירים ובשותפות עם אגף פסיכולוגיה והאגף לחינוך קדם יסודי במשרד החינוך.

הכשרת מורים חונכים-מומחים

הכשרת מורים חונכים-מומחים - בשפה הערבית

הכשרת מורים חונכים-מומחים בחברה הערבית
תכנית הכשרה לקבלת תעודת חונך/מלווה מומחה
תשע"ט 2018/19

מבוא

עם כניסתו של המורה החדש למערכת החינוך ובמהלך שלוש השנים הראשונות שלו הוא מלווה על ידי מורה חונך/מלווה.  
תפקיד החונכות התגבש בשנים האחרונות והחונך והמלווה תומכים בקליטתם של המתמחים והמורים החדשים ושותפים בהערכתם.
התפתחותו המקצועית של עובד הוראה, במסגרת מתווה הפיתוח המקצועי ברפורמות "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" מאפשרת לעובדי הוראה מתאימים להתמקצע בחניכה ובליווי, במסגרת מסלולי הקידום. תפיסת תפקיד החונכות הוא חלק ממערך התפקידים במערכת החינוך, המחייב הכשרה מקצועית מתאימה.

מטרות התכנית

 1. פיתוח תפיסת תפקיד של "מורה חונך" /"מורה מלווה" כעמית – מסייע לסטודנט, למתמחה ולמורה החדש בתוך מערכת חינוכית נתונה.
 2. טיפוח כישורי הנחיה והדרכה, לשם זיהוי צרכיו של המתמחה ועובד ההוראה החדש ותמיכה בהיקלטותו ובהסתגלותו המקצועית במערכת החינוך.
 3. הקניית כלים ליצירת דיאלוג דידקטי חינוכי רפלקטיבי לשם תמיכה בהתפתחותו המקצועית האוטונומית של המתמחה ועובד ההוראה החדש בשנים הראשונות של כניסתם למקצוע ההוראה.
 4. פיתוח כלים ובחינת דרכי הערכה לשם הערכת המתמחה ועובד ההוראה החדש, לקראת קבלת רישיון עיסוק בהוראה וקבלת קביעות אחר כך במערכת החינוך.
 5. פיתוח כלים להבניית תרבות קליטה ראויה במערכת החינוך.

קריטריונים וכישורים הנדרשים להשתתפות בקורס

 1. תואר ראשון (B.A+תעודת הוראה / B.ED ממוסד מוכר)
 2. ותק של חמש שנים לפחות בהוראה
 3. המלצה של מנהל בית הספר, או הפיקוח 
 4. ראיון קבלה לבחינת התאמתו של עובד ההוראה לתפקיד חונכות 
 5. התנסות בחונכות במקביל לשנת הלימודים.

הקורסים להכשרת חונכים יעסקו בנושאים הבאים

 • פיתוח כישורי הנחיה והדרכה, דרכים ליצירת תקשורת בין אישית, שלבי התפתחות בתהליך ההדרכתי, תהליכים דינמיים- גלויים וסמויים, מודלים שונים של הדרכה והנחייה (הקוגניטיבי, האנליטי, הרגשי ועוד), זיהוי סגנון אישי של הדרכה 
 • גיבוש תפיסת תפקיד החונכות, פיתוח זהות מקצועית
 • הכרת הקשיים של עובדי הוראה חדשים
 • דרכים לצפייה בשעורים
 • פיתוח שיח רפלקטיבי – מתן משוב, פיתוח יכולת קשב ויצירת דיאלוג עם המתמחה 
 • דרכי הערכה- היכרות עם כלי ההערכה: הערכה מעצבת, הערכה מסכמת, תהליך ההערכה מנקודת מבטו של המוערך, קונפליקטים פנימיים בהערכה
 • פיתוח מנהיגות, העצמה של הפרט בתפקידו
 • המערכת הבית ספרית – מבט ארגוני 
 • שיתוף פעולה, תחרות, מוטיבציה בעבודת הצוות הבית ספרי
 • יחסי גומלין עם מוסד ההכשרה
 • סוגיות אתיות בתהליכי הדרכה והנחייה 

מטלת סיכום

 • בניית תיק חונכות /ליווי בהתאם לכלים שהוקנו בקורס
 • תיעוד השיח המתקיים בפגישות החונכות והליווי
 • ניהול יומן עבודה, ניתוח מצבי הוראה והדרכה אישית.
 • תיעוד התפתחותו המקצועית של המתמחה / המורה החדש. 

יישום כלי חונכות וליווי בהתנסות מעשית ותיעודו באופן מקצועי. 

תעודה

בוגרי הקורס הדו שנתי, אשר יעמדו במטלות יקבלו בסיומו תעודת חונך/ מלווה מומחה

דרישות התכנית

נוכחות חובה בשיעורים (מעל 20% היעדרות ההשתתפות בקורס לא תוכר).    
עמידה במטלות התכנית כאמור. 
* מעבר לשנה ב' מותנה בהערכת ביניים בתום שנה א'.

דמי הרשמה/שכר לימוד/ עלויות נוספות 

דמי הרשמה: דמי הרשמה וטיפול בסך 150 ₪.
שכר לימוד: ההשתלמות מתוקצבת על ידי משרד החינוך.
עלויות נוספות: שימוש בחניון האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים - 80 ₪ לכל השנה. המעוניינים לחנות בקמפוס נדרשים להסדיר זאת טרם פתיחת הקורסרס

הרשמה

הכרה לגמול השתלמות פיתוח מקצועי ב"אופק חדש" וכן מימון קרנות השתלמות- בהתאם להנחיות משרד החינוך.

  היקף ההשתלמות: הכשרה אוניברסיטאית בת 120 שעות במשך שנתיים. 
  בכל שנה: 40 שעות למידה+ 10 שעות ליווי והנחיה+ 10 שעות תכנון, פיתוח והטמעה  
  מועד פתיחת שנת ההשתלמויות: אוקטובר-נובמבר 2018
  ימים ושעות בירושלים: ימי ב', 16:30 - 19:45, 4 שעות אקדמיות בכל מפגש
  מקום ההשתלמות: בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים

 

מורים יוזמים ומטמיעים תכניות חינוכיות - בשפה הערבית

מורים יוזמים ומטמיעים תכנית חינוכיות בחברה העברית
תכנית לעובדי הוראה - נלמדת בשפה העברית 

תשע"ט 2018/19

מטרות התכנית

יצירת "קהילת למידה מקצועית" (P.L.C)  שתאפשר לפתח בקרב עובדי ההוראה התמחות בלמידה רפלקטיבית וחשיבה יצירתית וביקורתית על תהליכים פדגוגיים-חינוכיים. התכנית תטפח כישורים ויכולות לפתח ולהטמיע יוזמות חינוכיות של פדגוגיה משמעותית המותאמת לצרכי התלמידים והקהילה בחברה הערבית. התכנית תעסוק במגוון מתודות לפיתוח ולהטמעה של יוזמות חינוכיות, תוך תהליכי תיעוד, ניתוח ורפלקציה אישית. התכנית תאפשר להתנסות במתודולוגיות מתקדמות של תהליכי הוראה-למידה-הערכה (ה.ל.ה) משמעותיים ובתהליכי רפלקציה לשיפור תהליכי ה.ל.ה ויזמות חינוכית. התכנית תטפח את מומחיות המורה ותביא להעצמתו הפרופסיונאלית, כך שישלוט במכלול תפקודיו ברמה גבוהה, תוך יכולת הסתגלות והתאמה מרבית לשינויים התכופים והשפעה ותרומה מיטבית לסביבת תפקודו.

קהל היעד של התכנית*

התכנית מיועדת לעובדי הוראה במסגרת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה", הנדרשים לעבור תכניות ייחודיות דו-שנתיות במוסדות אקדמיים.

תכני התכנית

תהליך דו-שנתי, אקדמי ומעשי, הכולל פיתוח וניהול יוזמות חינוכיות - הלכה למעשה, תוך לימוד היבטים תיאורטיים של תהליכי הוראה-למידה-הערכה (ה.ל.ה) משמעותיים. הובלת שינוי חינוכי, תקשורת אפקטיבית, ניהול קונפליקטים וניתוח אירועים משדה החינוך. קבלת כלים ליזמות חינוכית – תכנון, ביצוע והערכה.

דרישות התכנית

 • נוכחות חובה בשיעורים (מעל 20% היעדרות ההשתתפות בקורס לא תוכר).

 • עמידה במטלות התכנית - תכנון וביצוע של יוזמה חינוכית, במסגרת סדנאות ליווי וכתיבה אישית.

 • מעבר לשנה ב' מותנה בהערכת ביניים בתום שנה א'.

דמי הרשמה/שכר לימוד/ עלויות נוספות

דמי הרשמה: דמי הרשמה וטיפול בסך 150 ₪.
שכר לימוד: ההשתלמות מתוקצבת על ידי משרד החינוך.
עלויות נוספות: שימוש בחניון האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים - 80 ₪ לכל השנה. המעוניינים לחנות בקמפוס נדרשים להסדיר זאת טרם פתיחת הקורסרס. 

הרשמה

יש למלא את טופס ההרשמה ולהחזירו במייל או בפקס

  הכרה לגמול השתלמות פיתוח מקצועי ב"אופק חדש" וכן מימון קרנות השתלמות- בהתאם להנחיות משרד החינוך.

  מידע נוסף על מדיניות משרד החינוך בנושא אופק חדש נמצא באתר משרד החינוך.

   היקף ההשתלמות: הכשרה אוניברסיטאית בת 150 שעות במשך שנתיים (בכל שנה: 45 שעות למידה+ 15 שעות ליווי והנחיה+ 15 שעות כתיבת עבודה)
   מועד פתיחת שנת ההשתלמויות: אוקטובר-נובמבר 2018
   ימים ושעות: ימי ב', 19:45-16:30, 4 שעות אקדמיות בכל מפגש
   מקום ההשתלמות: בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים.  

  מורים חוקרים את עשייתם - בשפה הערבית

  מורים חוקרים את עשייתם החינוכית בחברה הערבית
  תכנית דו-שנתית לעובדי הוראה
  תשע"ט-תש"פ 2018/19

  מטרות התכנית

  • ליצור "קהילת למידה מקצועית" (P.L.C) המקיימת רב-שיח רפלקטיבי ופרקטיקה של "מורים חוקרים".
  • להבנות ידע אקדמי ויכולת מחקרית, שיאפשרו את מעורבותם של "מורים חוקרים" בפיתוח שדה החינוך.
  • לפתח התמחות בהוראה רפלקטיבית וחשיבה יצירתית וביקורתית, ולטפח יכולות לביצוע מחקרי פעולה.
  • לפתח תפיסות פדגוגיות פרוגרסיביות בהלימה לדרישות החינוך במאה ה-21, ולהביא לידי ביטוי את יכולותיו המקצועיות של ה"מורה החוקר" כמומחה וכמנהיג בתחומו.
  • להקנות כלים ליצירת דיאלוג פדגוגי-חינוכי פורה, להתנסות בתהליכי תיעוד, ניתוח, רפלקציה והערכה ובמתן/קבלת משוב עמיתים, במטרה להשביח את הידע הפדגוגי ואת הפרקטיקה של ה"מורה החוקר".

  קהל היעד של התכנית*

  התכנית מיועדת לעובדי הוראה שנדרשים לעבור תכניות ייחודיות דו-שנתיות במוסדות אקדמיים.

  * התכנית תתקיים בשפה הערבית.

  תכני התכנית

  תהליך דו-שנתי, אקדמי ומעשי, הכולל תכנון וביצוע מחקרי פעולה - הלכה למעשה, תוך לימוד היבטים תיאורטיים של תהליכי הוראה-למידה-הערכה (ה.ל.ה) משמעותיים. הובלת שינוי חינוכי, תקשורת אפקטיבית, ניהול קונפליקטים וחקר הפרקטיקה בשדה החינוך. קבלת כלים למחקר פעולה – תכנון, ביצוע והערכה.

  דרישות התכנית

  • נוכחות חובה בשיעורים (מעל 20% היעדרות ההשתתפות בקורס לא תוכר).
  • עמידה במטלות התכנית - תכנון וביצוע של מחקר פעולה, במסגרת סדנאות ליווי וכתיבה אישית.
  • מעבר לשנה ב' מותנה בהערכת ביניים בתום שנה א'.

  דמי הרשמה/שכר לימוד/ עלויות נוספות

  דמי הרשמה: דמי הרשמה וטיפול בסך 150 ₪.
  שכר לימוד: ההשתלמות מתוקצבת על ידי משרד החינוך.
  עלויות נוספות: שימוש בחניון האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים - 80 ₪ לכל השנה. המעוניינים לחנות בקמפוס נדרשים להסדיר זאת טרם פתיחת הקורס

  הרשמה

  טופס הרשמה – מורים חוקרים את עשייתם החינוכית בחברה הערבית

  הכרה לגמול השתלמות פיתוח מקצועי ב"אופק חדש" וכן מימון קרנות השתלמות- בהתאם להנחיות משרד החינוך.

  מידע נוסף על מדיניות משרד החינוך בנושא אופק חדש נמצא באתר משרד החינוך.

   היקף ההשתלמות: הכשרה אוניברסיטאית בת 120 שעות במשך שנתיים. 
  בכל שנה: 40 שעות למידה+ 10 שעות ליווי והנחיה+ 10 שעות תכנון, פיתוח והטמעה
   מועד פתיחת שנת ההשתלמויות: אוקטובר - נובמבר 2018
   ימים ושעות: ימי ג', 19:45-16:30, 4 שעות אקדמיות בכל מפגש
   מקום ההשתלמות: בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים