פרסום רשימת הדיקן לתואר מוסמך בחינוך תשע"ו

ינואר 30, 2017
מעגל סטודנטים האוניברסיטה העברית

בית הספר לחינוך שמח לפרסם את רשימת מצטייני הדיקן לתואר מוסמך בחינוך לשנת הלימודים תשע"ו.

רשימה זו הינה סופית ולא ניתן לערער עליה.

רשימת מצטייני הדיקן תשע"ו נשלחה לתלמידי תואר מוסמך בחינוך לכתובת המייל האוניברסיטאי.

תלמידים אשר מופיעים ברשימת מצטייני הדיקן תשע"ו הסופית תירשם הצטיינות זו בתדפיס הציונים.

הרשימה מורכבת ממספרי ת.ז. בסדר עולה.