ועדת אתיקה

second_subject

תקנון

תנאים לביצוע מחקר המערב בני אדם

בנוסף לחובות היסוד החלות על החוקר על פי התקנון האקדמי נוהל בעניין אתיקה במחקרים מדעיים שמעורבים בהם בני אדם ולפיהן כל מחקר בו מעורבים בני אדם מחויב באישור מראש לביצועו על ידי ועדת אתיקה פקולטאית או עליונה, חלות עליו גם החובות האלה:

 • במידה שמדובר באוכלוסיה פגיעה – לקבל מראש אישור מהרשות/המוסד האחראיים לבני האוכלוסייה המסוימת (כגון משרד החינוך, השב"ס, משרד הביטחון וכד'). אישור כזה אינו מהווה תחליף לאישור הוועדה האוניברסיטאית המאשרת את המחקר.
 • לברר מראש האם נדרשת על ידי המממן, בחינת הבקשה בתקן של IRB (או המקביל האירופאי שלו) ולהפנות בהתאם את הבקשה לוועדה העליונה (כלומר לא ועדה הפקולטאית).
 • במקרה של תקלה או התגלותו בדיעבד של סיכון למעורבים במחקר - לעדכן באופן מידי את הוועדה שאישרה את המחקר.
 • לשמור את האישור המקורי לביקורות מטעם המממנים או רשויות המדינה.
 • כל המגיש בקשה לאישור אתי יחוייב לעבור הכשרה באתיקה במחקר באמצעות תוכנת CITI.
 • גם מחקר במסגרת תזה ודוקטורט חייב לעבור סקירה ואישור ע"י וועדת האתיקה של חינוך לפני שלב איסוף הנתונים. עותק של האישור ייכלל בגרסה הסופית של עבודת המחקר וההצעה.

הגשת בקשה לאישור וועדת האתיקה של חינוך

הבקשה לאישור ועדת האתיקה במחקר תוגש על טופס תקני הניתן להורדה כאן. כמו כן יוגשו פירוט כלי המחקר והנוסח של טופס הסכמה מדעת עליו יתבקשו המשתתפים במחקר לחתום. בעת הגשת הבקשה נא לאחד את כל הקבצים (אישורי CITI, טופס הסכמה, טופס בקשה וכו') לקובץ pdf אחד ולשלוחה לכתובת: ethicsedu@savion.huji.ac.il

הוועדה מתחייבת להחזיר תשובה תוך 14 ימי עבודה. האישור תקף ל-18 חודשים מתאריך הנפקת האישור. 

חוקרים, מורים, תלמידי מוסמך ודוקטור שמחקרם מערב בני אדם חייבים בתעודה המוכיחה כי עברו הכשרה אתית. החל משנת הלימודים תשע"ג הוועדות האתיות לא יאשרו בקשות חוקרים למענק או מחקרי סטודנטים שאין בידם תעודה המוכיחה כי עברו הכשרה אתית. כדי לסייע לכל הנוגעים בדבר לעמוד בדרישה זו רכשה האוניברסיטה מינוי לתוכנה האינטרנטית של ארגון CITI המנפיקה תעודה בתום ההכשרה. הוראות שימוש ניתן למצוא כאן.

פעילות מחקרית במסגרת הוראה

הצעות מחקר של סטודנטים במסגרת סמינרי מחקר ייבדקו ויאושרו על ידי מורי הקורס ומורה נוסף מהחוג. האחריות על קבלת האישור מהמורה הנוסף תחול על מורה הקורס שיידרש להודיע על אישור הצעות המחקר ליו"ר ועדת האתיקה הפקולטאית לצורך תיעוד. המורים המאשרים הצעות מחקר במסגרת ההוראה יחויבו, גם הם, לעבור הכשרה באתיקה במחקר באמצעות תוכנת ה-CITI. במקרים של בעיות ספציפיות או סיכון בלבד, יוגשו הצעות הסטודנטים לוועדת האתיקה לסקירה מלאה. במידה והמחקר מתבצע במסגרת פרויקט שכבר נסקר על-ידי חברי הוועדה, ועושה שימוש בדיוק באותן פרוצדורות, יציג הסטודנט עותק מן הטופס המאושר של חבר הסגל שקיבל את האישור.

לתשומת לבכם

 • לא יהיה דיון בבקשות שהוגשו בדיעבד (כלומר אחרי השלמת המחקר)
 • לא יהיה דיון בבקשות שלא הוגשו על פי כללי ההגשה. אין לשלוח הצעות לתזה או לדוקטורט
 • לא יהיה דיון בבקשה ללא חתימת החוקר הראשי/מנחה
 • לא יהיה דיון בבקשה ללא תעודה הכשרה אתית של החוקר(ת)
 • במקרה של בקשה מתוקנת יש לסמן את התוספות בצהוב וקטעים שהושמטו בירוק
 • האישורים שמנפיקות ועדות האתיקה של האוניברסיטה אינם מחליפים את האישור של המדען הראשי של משרד החינוך. השגת אישור מהמדען הראשי הנו באחריות החוקר(ת).

חברי הועדה

יו"ר הוועדה פרופ' יהודה פולק
ד"ר אביב כהן
ד"ר יוליה ליפשיץ-ברזילר
ד"ר נועה סקה
ד"ר בועז צבר
ד"ר תניא ציון-וולדקס
ד"ר עודד צפורי
פרופ' אילנה ריטוב
פרופ' ג'וליה רסניק

טופס בקשה לאישור של ועדת האתיקה המחקרית

חומר נוסף - עשיר ועדכני - ניתן למצוא באתר האוניברסיטאי של אתיקה במחקר