דבר מנהל

פרופ' משה טטר

דבר מנהל בית הספר לחינוך ע"ש שלמה (סימור) פוקס

בית הספר לחינוך רואה את עצמו מקדם מצוינות במחקר אקדמי בתחומים המגוונים הנכללים תחת המטרייה האינטר-דיציפלינארית של תחום החינוך וכמוסד מוביל בהכשרה איכותית של אנשי מקצוע בתחום ובראש בראשונה - של מורות ומורים. בית הספר לחינוך נמצא בתהליך מואץ של שינוי בשנתיים האחרונות. בעקבות ההמלצות של ועדת הניטור והוועדה למדיניות אקדמית של האוניברסיטה, בעקבות שינוי שמו של בית הספר לבית הספר לחינוך ע"ש שלמה (סימור) פוקס, ולאחר מפגשים ודיונים רבים בתוך בית הספר, אנו בתהליך המיועד להוביל לשינויים מבניים הן מבחינה אקדמית והן מבחינה מנהלתית.

מטרות השינויים הן: המשך היצירה וההטמעה של תכניות אקדמיות איכותיות, מגובשות ומחדשות; הידוק הקשר בין היחידות השונות בבית הספר לחינוך (חוגים, מחלקות ומגמות) תוך כדי התכנסות סביב מוקדים אקדמיים מובחנים; פעולות מגוונות המיועדות למקם עוד יותר את הכשרת המורים במרכז פועלו של בית הספר; והתאמתו של המבנה המנהלי לשינויים המתרחשים בבית הספר ובמיוחד, לאלה הכרוכים בשילובו של מרכז מלטון לחינוך יהודי ולהרחבת העצמאות המנהלית של בית הספר כיחידה נפרדת מהפקולטה למדעי הרוח.

מעבר ליעדים הלימודיים והאקדמיים המובנים מאליהם, החינוך עומד תמיד אל מול אתגרים חברתיים ותרבותיים משמעותיים. אין אפשרות לפתח מחקר או לקדם הכשרה של אנשי חינוך ללא הסתכלות בוחנת וביקורתית על מקומנו בהקשרים השונים במדינה ובעולם. חינוך עוסק בשגרה בשיקוף ובחיזוק של הסדר החברתי-תרבותי הקיים אבל חינוך יכול גם להוביל לשינוי. במחקרים הנעשים בבית הספר טמון הפוטנציאל לפתוח אשנבי חשיבה חדשים; לעודד הסתכלות ביקורתית ולהוביל להתערבויות בכול הרמות. ההכשרה של אנשי המקצוע החינוכיים ובמרכזה הכשרת המורים והמשך התפתחותם המקצועית אמורה לתת מענה לצרכים מגוונים של התלמידים, של המערכת החינוכית ושל החברה אבל גם חייבת לקדם סדר יום חדש וברור המחזק תמורות חינוכיות, חברתיות ותרבותיות ראויות.

הסגל האקדמי של בית הספר ע"ש שלמה (סימור) פוקס ביחד עם הסגל המנהלי ובשיתוף הדוק עם תלמידותינו ותלמידינו בכול התארים מחויבים לקידום של מצוינות במחקר, של הכשרה מקצועית איכותית ולהובלה של שיח ציבורי שיביא את החינוך למקומו הטבעי כמוביל של שינויים חברתיים, כלכליים ותרבותיים וכגורם מרכזי בקידומה של החברה כולה.