סטודנט במעמד מיוחד

special_status

 

סטודנט במעמד מיוחד הוא סטודנט שהתקבל לאוניברסיטה לתכנית לימודים שלא לקראת תואר. תלמיד מיוחד ילמד בקורסים של תכניות הלימודים הרגילות.

  • התלמיד יתקבל במעמד מיוחד, רק אם עמד בתנאי הקבלה שנקבעו למעמד זה בפקולטה.
  • התלמיד יתקבל למעמד זה לשנה אחת.
  • התלמיד רשאי לבקש אישור מוועדת ההוראה של ביה"ס לחינוך להמשיך את לימודיו מעבר לשנת לימודים אחת.
  • תלמיד רשאי לבקש מוועדת ההוראה של ביה"ס לחינוך לעבור ללימודים לקראת תואר. ועדת הוראה תחליט אם ואלו קורסים מלימודיו כתלמיד מיוחד יוכרו כחלק מלימודיו לתואר.

סדרי הרשמה

ברמה אוניברסיטאית: תלמידים שלמדו בארץ נרשמים במדור לרישום ולקבלת תלמידים של האוניברסיטה העברית באמצעות הרישום המקוון באתר האוניברסיטה העברית - יש לצרף מסמכים על פי הדרישות המופיעות באתר.

בנוסף, יש למלא טופס בקשה למעמד מיוחד.

לתשומת לבכם: לא יטופלו בקשותיהם של מועמדים שלא השלימו את שני הליכי ההרשמה ולא צירפו את כל המסמכים הנדרשים.

למי לפנות?