תנאי קבלה וסדרי הרשמה

application_small

 

  שלב 1 - עמידה בדרישות הסף

  עליך לעמוד בדרישות הסף. הדרישות המינימאליות לקבלה ללימודי דוקטורט בחינוך כוללות:

  • סיום תואר שני במסלול מחקרי בחינוך או בתחום קרוב בציון ממוצע גבוה (מינימום 90), עם תזה (עבודת גמר) בציון 90 לפחות וציון בחינת גמר (במקום שיש) בציון 85 לפחות.
  • איתור חבר סגל המומחה בתחום הרלוונטי (לפעמים שניים), המורשה להדריך עבודת דוקטור, שנתן אישור ראשוני עקרוני שמוכן לקבל אותך להנחייה.
   רשאים להדריך דוקטורט חברי סגל אקדמי במסלול הרגיל מדרגת מרצה ומעלה. חברי סגל שאינם בדרגת מרצה בכיר ידריכו בשיתוף עם מדריך נוסף שהוא איש סגל קבוע במסלול הרגיל באוניברסיטה העברית. אנשי סגל של האוניברסיטה העברית במסלול הנלווה (ולא מורים מן החוץ) עשויים לקבל אישור אד-הוק להדרכה בלוויית איש סגל רגיל בעל זכות הדרכה, בכפוף לאישור הדיקן ויו"ר הרשות לתלמידי מחקר. הדרכה על ידי חבר סגל שהוא אמריטוס צריכה אישור של מנהל בית הספר לחינוך.
   - חברי סגל צעירים במסלול הרגיל בדרגת מרצה (אשר מדריכים יחד עם חבר סגל בכיר מהמסלול הרגיל) לא ידריכו יותר מסטודנט אחד בו-זמנית בשלב א'. חבר/ת סגל צעיר יוכל לקבל סטודנט שני להדרכה רק לאחר שהסטודנט הראשון שבהדרכתו עבר לשלב ב'.
   - ככלל, על פי תקנון הרשות לתלמידי מחקר, איש סגל במסלול הרגיל לא יכול להנחות יותר מ-5 דוקטורנטים במקביל. החרגה מנוהל זה תעשה אל מול הרשות לתלמידי מחקר.

  שלב 2 - הגשת מועמדות

  עליך לפעול לפי השלבים להגשת מועמדות:

  • לאחר מציאת מנחה, יש להגיש מועמדות ללימודי דוקטורט בחינוך ברשות לתלמידי מחקר.
  • עליך להגיש לוועדת הדוקטורנטים של ביה"ס לחינוך מסמך באורך של כשני עמודים המהווה קדם הצעה.
   המסמך צריך להתייחס לנאמר לעייל ולכלול באופן מפורש את מטרת המחקר, העיגון התיאורטי של שאלת המחקר, הרציונל לביצוע המחקר, אוכלוסיית המחקר (או החומר הנחקר), שיטת המחקר, תכנית עבודה ראשונית ותרומה מדעית פוטנציאלית. מסמך זה הוא הבסיס להצעת המחקר שתוגש לוועדה המלווה בשביל המעבר לשלב ב'. מיקוד המועמד/ת בכתיבת מסמך זה אמורה לסייע לו/לה לגבש את הצעת המחקר תוך שנה. המסמך המוגש לוועדה התחומית צריך להיות בתיאום מלא עם המנחה, מאושר על ידי המנחה  וחתום על ידי המנחה (אישור של המנח/המנחים על קדם ההצעה). אישור קדם ההצעה יעשה על ידי הוועדה התחומית. יש לציין שהמעבר משלב א' לשלב ב' (הגשת ההצעה) יכול להיעשות מהר, כך שאם התלמיד מוכן לפני תום הזמן (שנה וחצי) מאז תחילת שלב א' ועד הדרישה לעבור לשלב ב', אין שום מניעה להגיש את ההצעה ולעבור לשלב ב'. הגדרת מבנה המסמך ותוכנו נקבעה על ידי הוועדה התחומית של בית הספר לחינוך.
   יש להעביר את קדם ההצעה ואישור המנחה/מנחים לרכזת ועדת הדוקטורנטים של בית הספר לחינוך, גב' נועה ביבי-סולשטיין.
  • לאחר בדיקה ואישור עמידה בדרישות המינימליות, תוזמן לראיון עם ועדת הקבלה לדוקטורט.
   הקבלה לשלב א' ברשות לתלמידי מחקר מותנית באישור קבלה של המועמד/ת על ידי הוועדה התחומית. בפגישה של הוועדה התחומית עם המועמד/ת יבחנו חברי הוועדה את מידת המוכנות של המועמד/ת ללימודי דוקטורט, ויעריכו האם תוך שנה וחצי יצליח המועמד לסיים את התהליך של מעבר לשלב ב' (לאחר כינון הוועדה המלווה ואישור הצעה על ידי הוועדה המלווה). לצורך כך, ינסו חברי הוועדה להתרשם ממידת ההיכרות של המועמד/ת עם עולם המחקר בתחום המחקר המוצע, האם שאלת המחקר ברורה וממוקדת, והאם יש תכנית כללית לביצוע המחקר.