בחינות

exams

 

לוח בחינות

מועדי בחינות סמסטר א' שנה"ל תשפ"ב

מועד א'

 • תקופת הבחינות: 18/1/2022 - 9/2/2022

מועד ב'

 • תקופת הבחינות: 16/2/2022 - 3/3/2022

מועדי בחינות סמסטר ב' שנה"ל תשפ"ב

מועד א'

 • תקופת הבחינות: 26/6/2022 - 21/7/2022

בתאריכים:

10/7/2022 - עיד אל אדחא - לא יתקיימו בחינות

17/7/2022 - צום י"ז בתמוז - לא יתקיימו בחינות

מועד ב'

 • תקופת הבחינות: 31/7/2022 - 18/8/2022

בתאריך:

7/8/2022 - צום תשעה באב - לא יתקיימו בחינות

סדרי הלימודים והבחינות בימי חג וצום

רישום למועד ב'

כל תלמיד רשאי לגשת למועד הנוסף (מועד ב') ובתנאי שנרשם לבחינה לפחות 3 ימי עבודה לפני הבחינה. במקרים בהם פורסם ציון המועד הרגיל מאוחר יותר ולא פחות משני ימי עבודה לפני המועד הנוסף, יוכל התלמיד להירשם או לבטל הרשמתו בעזרת המזכירות. כאשר נבחן תלמיד בשנית בקורס, הציון האחרון הוא הקובע.

ניתן להירשם למועד ב' דרך המידע האישי.

מועדים מיוחדים

הגשת בקשות למועדים מיוחדים תתבצע דרך מערכת הטפסים המקוונת של וועדת ההוראה של בית הספר לחינוך בלבד.

קישור לטופס המקוון של המועדים המיוחדים.

הבקשות למועדים מיוחדים יוגשו אך ורק בין התאריכים 3/3/2022 - 23/3/2022 (כולל).

בהתאם לתקנון, ניתן להגיש בקשה עד שבוע מקבלת הציון במועד ב' ולא יאוחר מכן גם אם המערכת פתוחה בתאריכים אחרים.

המבחנים יתקיימו בתאריכים הבאים: 7/4/2022, 10/4/2022, 24/4/2022, 28/4/2022.

שימו לב:

 • בקשות אשר תגענה לוועדת ההוראה של הפקולטה למדעי הרוח לא תטופלנה.
 • בקשות למועדים מיוחדים יידונו רק בתאריכים הנקובים בדף זה ובאמצעות המערכת המקוונת בלבד.
 • בהתאם לסעיף 7.4 בתקנון נה"ל, ניתן להגיש בקשה עד שבוע מקבלת הציון במועד ב' ולא יאוחר מכן גם אם המערכת פתוחה בתאריכים אחרים.
 • בקשות הכוללות נימוקים רפואיים מצריכות אישור רפואי עדכני. הוועדה לא תתייחס לאישורי מחלה שאורכם פחות מ-4 ימים.
 • בקשות הכוללות אישורי מילואים מצריכות הצגת אישור שמ"פ. הוועדה לא תתחשב בצו מילואים.
 • תשובת הוועדה תחזור לכתובת הדואר האלקטרוני של האוניברסיטה (Mail Huji).
 • סטודנט/ית שאושר/ה לו/ה מועד מיוחד והחליט/ה שלא להשתתף בו, עליו/ה להודיע על כך במייל לאפרת ברוכים: efratbru@savion.huji.ac.il עד 48 שעות לפני הבחינה. אי הודעה בזמן תגרור גביית קנס בסך 200 ₪.

נוהל הגשת ערעור על ציון בבחינה

ניתן לערער על ציון בבחינה, במטלה אקדמית או בקורס.

בהתאם לסעיף 7.10 בתקנון נה"ל הערעור יוגש בכתב בתוך 72 שעות ממועד פרסום מחברת הבחינה, תוך פירוט הנימוקים להגשת הערעור.

 • את הערעור יש להגיש על טופס ערעור על ציון בבחינה. יש לצרף לבקשה את מחברת הבחינה הסרוקה. ניתן למצוא את מחברת הבחינה הסרוקה במידע האישי. הטופס מגיע ישירות לרכזת הבחינות גב' אפרת ברוכים אשר מעבירה אותו למרצה הקורס.
 • בבירור הערעור, רשאי המרצה לבדוק מחדש את כל הבחינה. הציון שייקבע לאחר הבדיקה החוזרת, בין אם הוא נמוך או גבוה מהקודם, יהיה ציון הבחינה.
 • הציון המתוקן, או החלטתו המנומקת של המרצה לדחות את הערעור, יימסרו בתוך 3 ימי עבודה החל מהיום שלאחר המועד האחרון להגשת הערעורים. תשובתו של המרצה היא סופית. למעט במקרים של חריגה מנהלי האוניברסיטה, וטענות על אפליה, התנכלות או שיקולים פסולים או זרים במתן הציון
 • ביה"ס לחינוך רשאי להאריך את התקופות האמורות להגשת ערעור ולמתן תשובה על ערעור, ובלבד שהתשובה לערעור תינתן לכל המאוחר 48 שעות לפני המועד הבא של המבחן ובתנאי שלא ייפגעו זכויות התלמידים.