Staff

Saskia

גב' ססקייה דה-האן

עוזרת לענייני הוראה - תעודת הוראה
רכזת ועדת דוקטורנטים & מלגות
מתאמת תחום הבינלאומיות בבית הספר לחינוך
בית הספר לחינוך, חדר 329.
02-5882022