ד"ר עדי בן-דוד

Adi Ben David
תעודת הוראה
רכזת אקדמית הוראת מתמטיקה, מדעי הטבע ומדעי המחשב
בית הספר לחינוך, חדר 360
02-5882075

Main academic interests: Science education, the development of higher order thinking (HOT), metacognition, meta-strategic knowledge (MSK) in scientific inquiry learning, teachers' pedagogical knowledge about metacognition, progressive pedagogies and the development of 21st century skills, integration of information and communication technology (ICT) in teaching and learning. Since 2014, a member of an international research team dealing with the relationship between school autonomy and progressive pedagogies and 21st century skills.
Positions at the Hebrew University:
Between 2010-2016: academic coordinator and lecturer at the department of teaching studies and professional development, School of Education.
From 2011 to the present: lecturer at the department of teacher training, School of Education.

תחומי מחקר עיקריים: הוראת המדעים, פיתוח חשיבה מסדר גבוה, מטה-קוגניציה, ידע מטה-אסטרטגי בתהליך החקר המדעי, ידע פדגוגי של מורים בנוגע למטה קוגניציה, פדגוגיות פרוגרסיביות ופיתוח מיומנויות המאה ה-21, שילוב טכנולוגיות מידע ותקשורת ICT))  בהוראה ובלמידה. החל משנת 2014, חברה בצוות מחקר בינ"ל העוסק בבחינת הקשרים שבין אוטונומיה בית-ספרית לבין פדגוגיות פרוגרסיביות ומיומנויות המאה ה-21. 
תפקידים באוניברסיטה העברית:
בין השנים 2010-2016: רכזת אקדמית ומרצה במחלקה להשתלמויות ולפיתוח מקצועי של עובדי הוראה, בבית הספר לחינוך.
החל משנת 2011 ועד עתה: מרצה בלימודי תעודת הוראה, בבית הספר לחינוך.