פרופ' גבי הורנצ'יק

g
המגמה לחינוך יהודי
המגמה לפסיכולוגיה חינוכית ופסיכולוגיה קלינית של הילד
בית הספר לחינוך, חדר
02-5882031 / 02-5882023
שעות קבלה: בתיאום מראש

 

Gabriel Horenczyk is the J. Robert Fisher Professor and Chair of the department of Education at the Hebrew University of Jerusalem. His major areas of teaching and research are: psychological aspects of cultural and ethnic identity; identity and adaptation of immigrants; immigrants in schools; the school acculturative context; identity transitions. Professor Horenczyk headed the Israeli team of the ICSEY study (International Comparative Study of Ethnocultural Youth), and is currently participating in a comparative study on overt and hidden dropout among immigrant and minority children. 

 

פרופ' גבריאל הורנצ'יק הוא ראש החוג לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים. תחומי ההוראה והמחקר העיקריים שלו הם: היבטים פסיכולוגיים של זהות אתנית ותרבותית; זהות והסתגלות של מיעוטים ומהגרים; מהגרים בבתי ספר; מעברי זהות. פרופ' הורנצ'יק עמד בראש הצוות הישראלי של ICSEY (מחקר בינלאומי השוואתי של נוער אתנו-תרבותי), והוא משתתף כעת במחקר השוואתי על נשירה גלויה וסמויה בקרב ילדים מהגרים וחברים בקבוצות מיעוט.