פרופ' מנחם הירשמן

Prof. Marc Hirshman
בית הספר לחינוך, חדר 432
02-5881033

Menachem Hirshman is the Mandel Professor and Chair for Jewish Education at the Melton Centre for Jewish Education, the Hebrew University of Jerusalem. He is interested in midrash and rabbinic thought, especially in reference to education, within the context of late antique thought  on education.
He directed the Melton Centre for Jewish Education 1999-2002 and the joint research center on Israel of Yad Ben Zvi and the Hebrew University 2008-2010.

פרופ' מנחם הירשמן מתעניין  במדרש ובמחשבת חז״ל ובייחוד גשותיהם ודעותיהם על חינוך בהקשר של ההגות על החינוך בכלל בשלהי העת העתיקה.
 הוא שימש כמנהל המרכז לחינוך יהודי 1999-2002 וראש המרכז המשותף לחקר ארץ ישראל של יד בן צבי ושל האוניברסיטה העברית 2008-2010.