דרישות לימודים וכנס דוקטורנטים

program

 

למיד לדוקטורט חייב ב 12 נ"ז של קורסים כפי שמפורט בתקנון לתלמידי מחקר. מכסה זו כוללת קורסי חובה על-פי הפירוט הבא.

קורסי חובה

 1. "סדנת הכנה לקראת לימודי תואר שלישי", מספר קורס: 37888, שנתי, 2 נ"ז, פעם בשבועיים.
  יש ללמוד את סדנה זו בשלב א'. דרישה זו הינה דרישה פנימית של בית הספר לחינוך ואכיפתה באחריות בית הספר לחינוך. עיקרה של הסדנהר ידון באופן ההכנה של הצעת מחקר, מתוך דיון בהצעות המחקר אותן כותבים הסטודנטים המשתתפים בסמינר. יושם דגש על ניסוח שאלה והשערות להצעת מחקר. במהלך הסמינר יצטרך כל סטודנט להציג את הצעת המחקר שלו במתכונת הצגה של הרצאה קצרה בכנס (כרבע שעה). ההצגה תעשה בנוכחות כל משתתפי הסמינר, הוועדה התחומית והמנחה של הסטודנט. להצגות אלה יוקדשו שתי פגישות במהלך השנה, אשר יקבעו מראש על ידי מנחה הסמינר תוך תיאם עם הוועדה התחומית.
  קרדיט: השתתפות פעילה על סמך נוכחות מלאה  והצגה של הצעת המחקר במהלך הסמינר במתכונת של הרצאה קצרה של 15 דקות.
 2. כתיבת מאמר כמותי לתלמידי דוקטורט, מספר קורס: 34892, שנתי, 2 נ"ז.
  סדנא זו תועבר בשלוש גרסאות שונות ונפרדות המתאימות למחקר איכותני, כמותני ועיוני. הכתיבה תהיה באנגלית. הסדנאות ינתנו לסירוגין, כל אחת מהן פעם בשנתיים. יש ללמוד את הסדנא במהלך הלימודים בשלב ב'.
  קרדיט: השתתפות פעילה על סמך נוכחות והכנת פוסטר או כתיבה של מבוא למאמר.

קורסי השלמה

 1. הוועדה התחומית רשאית לבקש לימודי השלמה מתלמידים שאינם בעלי תואר שני בחינוך אשר לא למדו קורסים מקבילים לקורסים מספר 34886 ו-37803. הוועדה יכולה לבקש להשלים את אחד משני קורסים אלה או שניהם על פי נושא המחקר. קורסים אלה לא יכללו במכסה של 12 נ"ז של הדוקטורט.
 2. תלמידים לתואר שלישי  אשר לא למדו בתואר השני קורס מתודלוגי מתקדם ("שיטות סטטיסטיות מתקדמות במחקר בחינוך", מספר קורס: 37806 ו/או "לנתח, לפרש, ושוב להתבונן: מחקר איכותני בחינוך למתקדמים", מספר קורס: 37847) יתבקשו להשלים אחד משני קורסים אלה (בהתאם לתחום המחקר), כחלק מ 12 נ"ז של הדוקטורט. (סטודנטים שנושא הדוקטורט שלהם הוא עיוני יהיו פטורים מקורס מתודולוגי מתקדם.)

חובות נוספות

 1. כל סטודנט בשלבים מתקדמים של שלב ב', יצטרך לקראת סיום הדוקטורט להציג את עבודתו במתכונת של פוסטר בכנס דוקטורנטים שלב ב. יש חובת נוכחות בכנס דוקטורנטים במהלך שלוש שנים ראשונות לאחר המעבר לשלב ב'. דרישה זו הינה דרישה פנימית של בית הספר לחינוך ואכיפתה באחריות בית הספר לחינוך.