הכשרת חונכים ומלווים-שלב א'

הכשרת חונכים ומלווים היברידי (מקוון+ 5 מפגשים פנים אל פנים) - תש"פ 2019-2020 - שלב א'. תכנית הכשרה בת שנתיים לקבלת תעודת חונך/מלווה-30 שעות בכל שנה

" כל מורה מתחיל זקוק לחונך, שיאמין  בו"


מבוא:

עם כניסתו של המורה החדש למערכת החינוך ובמהלך שלוש השנים הראשונות שלו הוא מלווה על ידי מורה חונך/מלווה. תפקיד החונכות התגבש בשנים האחרונות והחונך והמלווה תומכים בקליטתם של המתמחים והמורים החדשים ושותפים בהערכתם.
התפתחותו המקצועית של עובד הוראה, במסגרת מתווה הפיתוח המקצועי ברפורמות "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" מאפשרת לעובדי הוראה מתאימים להתמקצע בחניכה ובליווי, במסגרת מסלולי הקידום. תפיסת תפקיד החונכות הוא חלק ממערך התפקידים במערכת החינוך, המחייב הכשרה מקצועית מתאימה.

מטרות התכנית:

התכנית מיועדת למורים החונכים מורים מתמחים או מלווים מורי שנה א' ( שסיימו התמחות בשנת תשע"ט).

 1. פיתוח תפיסת תפקיד של "מורה חונך" /"מורה מלווה" כעמית – מסייע למתמחה ולמורה החדש בתוך מערכת חינוכית נתונה.
 2. טיפוח כישורי הנחיה והדרכה, לשם זיהוי צרכיו של המתמחה ועובד ההוראה החדש ותמיכה בהיקלטותו ובהסתגלותו המקצועית במערכת החינוך.
 3. הקניית כלים ליצירת דיאלוג דידקטי חינוכי רפלקטיבי לשם תמיכה בהתפתחותו המקצועית האוטונומית של המתמחה ועובד ההוראה החדש בשנים הראשונות של כניסתם למקצוע ההוראה.
 4. פיתוח כלים ובחינת דרכי הערכה לשם הערכת המתמחה ועובד ההוראה החדש, לקראת קבלת רישיון עיסוק בהוראה וקבלת קביעות אחר כך במערכת החינוך.
 5. פיתוח כלים להבניית תרבות קליטה ראויה במערכת החינוך

הנושאים שיידונו בהכשרה :

 • תפיסת תפקיד המורה החונך
 • מרכיבי תפקיד החונך
 • קשיי המורה המתחיל עם כניסתו לעולם החינוך וההוראה
 • מיומנויות תקשורת בינאישית- דיאלוג ושיח- קשה ואמפטיה
 • שאילת שאלות כמבנה תהליך החונכות
 • צפייה בשיעורים ומתן משוב- איך עושים זאת נכון?
 • תהליך הערכה כחלק מתפקיד החניכה
 • ללמוד וללמד- התבוננות רפלקטיבית
 • מורכבות ודילמות בתפקיד החונך

 

קריטריונים וכישורים הנדרשים להשתתפות בקורס:

 1. תואר ראשון (B.A+תעודת הוראה / B.ED ממוסד מוכר)
 2. רשיון הוראה
 3. ותק של ארבע שנים לפחות בהוראה
 4. המלצה של מנהל בית הספר, או הפיקוח
 5. בחינת התאמתו של עובד ההוראה לתפקיד חונכות
 6. התנסות בחונכות במקביל לשנת הלימודים- יוכלו להשתתף בהכשרה רק מורים שהינם חונכים מתמחים או מורים מלווים (למורי שנה א') בשנת הלימודים הנוכחית.

מבנה ההכשרה :

הכשרת החונכים הנה הכשרה המשלבת מפגשי פנים אל פנים ומפגשים מקוונים. סך הכל 10 מפגשים, כשמחציתם מקוונים. במהלך ההכשרה אנו נלמד על עולמו של המורה המתחיל ותפיסת תפקיד החונך והמלווה ונתרגל מיומנויות הרלוונטיות לתהליך חניכה וליווי מקצועי ומשמעותי.

במהלך ההכשרה נלמד בכיתה ונבצע משימות של "יציאה לשטח", בהן ניישם את הנלמד במפגשי החונכות, בצפייה בשיעורים, במתן משוב ועוד..

במהלך ההכשרה נתעד את תהליכי החניכה ונלווה באופן מקצועי את תהליך התפתחותו האישית והמקצועית של המורה המתחיל.

מטלת סיכום:

 • בניית תיק חונכות וליווי בהתאם לכלים שהוקנו בקורס, הכולל תיעוד מפגשי חונכות, צפיות בשיעורי המורה המתחיל, משוב והערכה.
 • כתיבה רפלקטיבית על תהליך החניכה וההתפתחות האישית והמקצועית של המורה החונך.

דרישות התכנית

נוכחות חובה בשיעורים (מעל 20% היעדרות ההשתתפות בקורס לא תוכר).
עמידה במטלות התכנית כאמור.
 

דמי הרשמה/שכר לימוד/עלויות נוספות:

דמי הרשמה וטיפול:  150 ₪.
שכר לימוד: ההשתלמות מתוקצבת על ידי משרד החינוך.
עלויות נוספות: שימוש בחניון האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים - 80 ₪ לכל השנה. המעוניינים לחנות בקמפוס נדרשים להסדיר זאת טרם פתיחת הקורס. 

התשלום יבוצע בכרטיס אשראי, באמצעות ממשק דיגיטלי מקוון ומאובטח. ראו בהמשך דף זה את הקישור לתשלום.

הרשמה:

כאמור, מדובר בהכשרה של 60 שעות במהלך שנתיים- 30 שעות בכל שנה, שרק בסיומן תינתן לזכאים תעודת "מורה חונך".

יש למלא את טופס ההרשמה, לצרף טופס המלצת מנהל ולמלא טופס תשלום.

להשלמת ההרשמה, יש לשלם את דמי ההרשמה והטיפול, כאמור למעלה.

הכרה לגמול השתלמות פיתוח מקצועי ב"אופק חדש" וכן מימון קרנות השתלמות- בהתאם להנחיות משרד החינוך.

מידע נוסף על מדיניות משרד החינוך בנושא אופק חדש נמצא באתר משרד החינוך.

 היקף ההשתלמות: הכשרה אוניברסיטאית בת 30 שעות במשך שנה ( מחציתן פרונטליות ומחציתן מקוונות).
 מועד פתיחת שנת ההשתלמויות: נובמבר 2019.
 ימים ושעות: ימי א', 19:00-16:30, אחת לשבועיים מפגשים בני 3 שעות אקדמיות. תאריכי המפגשים הפרונטליים ימסרו לנרשמים.

 מקום ההשתלמות: בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים.